انگیزه های تبلیغات اینترنتی

انگیزه های تبلیغات اینترنتی در مقاله انگیزه های تبلیغات اینترنتی که کاتلر و آرمسترانگ چهار دسته عوامل روانی، شخصی، اجتماعی و فرهنگی را به عنوان عوامل اثرگذار بر رفتار مصرفکننده برشمردند و عوامل انگیزه، پنداشت، یادگیری و باورها و نگرشها را به عنوان عوامل روانی معرفی کردند. هر شخصی در هر زمان چندین نیاز دارد، برخی از نوع زیستی هستند، مانند گرسنگی، تشنگی یا احساس ناراحتی؛ و برخی دیگر منشأ روانی دارند، مانند نیاز به شهرت (شناخت،) احترام یا تعلق داشتن. هنگامیکه یک نیاز بدان اندازه شدت یابد که تنش ایجاد کند، انگیزه به وجود میآید. یک عامل ایجاد کننده انگیزه، نیازی است که به حد کافی فشار وارد میآورد تا مسیر شخص را در راه ارضاء خود تعیین نماید ( کاتلر و آرمسترانگ ) انگیزه تبلیغات  اینترنتی انگیزه تبلیغات اینترنتی میتواند به عنوان یک محرک درونی برای انجام فعالیت های آنلاین تعریف شود. مطالعات بسیاری روی انگیزه های استفاده از اینترنت متمرکز شده اند. در سال 7333مطالعه ای به وسیله راجرز صورت گرفت که انگیزه استفاده از اینترنت را در چهار دسته تقسیم بندی نمود (حنفی زاده و بهبودی، )کو و ه…
ادامه مطلب
  • 0