ايجاد طرح آگهی تبليغاتی مناسـب

ايجاد طرح آگهی تبليغاتی مناسـب بـراي ايجاد طرح آگهی تبليغاتی مناسـب مراحـل زيـر را مهم دانسته اند: تعيين اشخاص و مكاني كه در آن بيشتر مشتريان احتمالي با شما در ارتباطاند تعيين بهترين راه براي انتقال پيام در راستاي اهدافتان تعيين راههاي اقتصادي تر براي انتقال پيام ايجاد عناصر مؤثر براي واسطه يا رسانهاي كه قصد استفاده از آن را داريد ارزيابي تأثيرگذاري تبليغ شما براي كاملتر شدن بحث و اينكه تبليغات موفق بايد چه مواردي را در نظر بگيرند، به توضيح برخي از اين موارد ميپردازيم تا بتوانيم همة اين موارد را در كنار هم و در راستاي ارائه الگوي موفق تبليغات اينترنتی به كار بريم: نشانه گرفتن اهداف كاربر: همانطور كه اشاره شد، رمز موفقيت تبليغات مطابق بودن آن با اهداف كاربر است. براي رسيدن به اين مقصود آگهي هاي متني روش مؤثري است. تبليغات گرافيكي نگاه بيننده را به خود معطوف ميكند، اما تبليغات هدفمند تضميني است براي جلب توجه و ذهن بيننده. بنابراين، بايد مسائل جانبي و نمايشي نامربوط را كنار گذاشت و موضوع فروش خود را بسيار صريح به اطلاع بيننده رساند و سپس كاربر را…
ادامه مطلب
  • 0