ايجاد طرح آگهی تبليغاتی مناسـب

بـراي ايجاد طرح آگهی تبليغاتی مناسـب مراحـل زيـر را مهم دانسته اند:

  1. تعيين اشخاص و مكاني كه در آن بيشتر مشتريان احتمالي با شما در ارتباطاند
  2. تعيين بهترين راه براي انتقال پيام در راستاي اهدافتان
  3. تعيين راههاي اقتصادي تر براي انتقال پيام
  4. ايجاد عناصر مؤثر براي واسطه يا رسانهاي كه قصد استفاده از آن را داريد
  5. ارزيابي تأثيرگذاري تبليغ شما

ايجاد طرح آگهی تبليغاتی مناسـب
براي كاملتر شدن بحث و اينكه تبليغات موفق بايد چه مواردي را در نظر بگيرند، به توضيح برخي از اين موارد ميپردازيم تا بتوانيم همة اين موارد را در كنار هم و در راستاي ارائه الگوي موفق تبليغات اينترنتی به كار بريم:

نشانه گرفتن اهداف كاربر: همانطور كه اشاره شد، رمز موفقيت تبليغات مطابق بودن آن با اهداف كاربر است. براي رسيدن به اين مقصود آگهي هاي متني روش مؤثري است.

تبليغات گرافيكي نگاه بيننده را به خود معطوف ميكند، اما تبليغات هدفمند تضميني است براي جلب توجه و ذهن بيننده. بنابراين، بايد مسائل جانبي و نمايشي نامربوط را كنار گذاشت و موضوع فروش خود را بسيار صريح به اطلاع بيننده رساند و سپس كاربر را به همراه لينكي به صفحهاي هدايت كرد كه اطلاعات جزئي دربارة محصولات در آن قرار دارد. انتظار انتقال همه اطلاعات از طريق يك آگهي بسيار غيرمنطقي است و كساني كه ميكوشند مطالب به روز بسياري را در تبليغي كوچك بگنجانند به هدف تبليغ آسيب رسانده اند

مزاياي ثبات: بسياري از مواقع هنگامي كه كاربر مشغول انجام فعاليتي روي سايت است، متوجه آگهي جالبي ميشود. اين اتفاق ً معمولا در زمانهاي مردهاي پيش ميآيد كه كاربر منتظر باز شدن صفحة جديدي است و پيامي در ذهنش او را وادار ميكند كه بازگردد. گاهي اوقات در بازگشت، آگهي ديگري در آن محل ديده ميشود و اين با اصول اولية طراحي مناسب مغاير است. تبليغات موفق بايد مانند روزنامه باشند كه اگر مخاطب صفحهاي كه در آن تبليغ چاپ شده را ورق زد، هنگام بازگشت به صفحة مد نظر، تبليغ را در همان محل ببيند همان

تبليغ اينترنتی موفق و جذب مشتری

نكتة مهم ديگري كه در اين پژوهش بسيار مطرح است و سبب تبليغ اينترنتی موفق و جذب مشتري الكترونيكي بيشتر ميشود، مسئله اخلاقيات است. تبليغات برخط دامنه اي از انواع تبليغ را دربر ميگيرند. برخي از آنها مطابق علم اخلاق شكل گرفته اند و برخي اينگونه نيستند. برخي وبسايت ها از تبليغات بسياري استفاده ميكنند ؛ از جمله بنرهايي به صورت فلش كه كاربر را گيج ميكنند. برخي از وبسايت ها از تصاوير گمراه كنندهاي استفاده ميكنند

كه به صورت پيغام هاي خطا از طرف سيستم عامل طراحي شده اند نه به صورت تبليغ. وبسايت هايي كه از تبليغات برخط براي درآمدزايي به صورت غيراخلاقي استفاده ميكنند بيشتر مواقع بر اينكه چه تبليغاتي بر روي وبسايتشان ميآيد نظارتي ندارند. همچنين گاهي دارند اجازه تبليغ داده ميشود.

اپراتور وبسايت هايي كه به صورت اخلاقي از تبليغات برخط استفاده ميكنند به تعداد كمي اجازه تبليغ ميدهد. از جمله اينكه به تبليغاتي اجازه ميدهند كه قصد منحرف كردن يا آزار كاربر را ندارند و از طراحي و صفحه آرايي وبسايتشان نمي كاهند. بيشتر مالكان وبسايت ها به شركتهايي اجازه تبليغ ميدهند كه مشروع باشند.

استفاده بيش از حد از تكنولوژيها مانند فلش Adobe Flash در تبليغات برخط باعث ميشود برخي كاربران قادر به باز كردن آنها در جستوجوگرشان نشوند.

اخلاق تبليغاتی

بر اساس پژوهش فروزنفر، اخلاق تبليغاتی، كه باعث جذب بيشتر مشتريان الكترونيك ميشود، بر اساس مجموعهاي از قوانين و مقررات براي نظارت بر فعاليتهاي تبليغاتي، فروش شخصي، ترويج فروش، بازاريابي مستقيم، روابط عمومي و امثال آن وضع شده است. بديهي است انتظام، انسجام و جامعيت اينگونه قوانين در كشورهاي گوناگون متفاوت است و هرچه سابقه امور بازاريابی و تبليغات در كشوري بيشتر باشد، احتمال وجود قوانين و مقررات مدون و بهبود يافته در آنجا بيشتر است.

نکته :

شركتها بايد از تبليغات دروغ و فريب آميز بپرهيزند. آنها بايد از توليد و پخش آگهي هايي كه ظرفيت فريب دادن مخاطبان را دارند دوري كنند؛ گرچه ممكن است هيچ كس ً عملا فريبشان را نخورد. نبايد ادعا كرد كه خودروي كه مدل خاصي دارد در هر صد كيلومتر هفت ليتر بنزين ميسوزاند؛ مگر آنكه تحت شرايط معين و تعريف شده اي ً واقعا صحت اين ادعا مشاهده شده باشد. نميتوان براي نوعي نان رژيمي، كه ً صرفا برشها و لايه هايش نازكتر است، تبليغ كرد كه كالري كمتري دارد. فروشندگان نبايد از تبليغات به منزلة دامي بر سر راه مصرف كنندگان يا ابزاري براي فريفتن آنها استفاده كنند. استفاده از شيوه هاي ترويج فروش فريبنده و وعده هاي دروغ و دام گستردن براي جذب خريداران كاري مذموم است