تعریف مفاهیم تبلیغات

در آغاز به تعریف مفاهیم استفاده شده در این مقاله میپردازیم :
  1. تبلیغ برخط
  2. تبلیغ متنی
  3. اخلاقیات

تبلیغ برخط : در تعریف گلچین فر و بختایی همان از تبلیغات اینترنتی، به استفاده از اینترنت به منزله كانال و وسیله ارتباطی برای ارسـال تبلیغـات در محـیط وب اشـاره شـده است. همچنین نمایش دادن نامها و علائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایتهای پربیننده اینترنت، به نحوی كه به تحقق اهـداف تبلیغـات كمـك كنـد، تعریـف دیگـری از تبلیغات اینترنتی است. این نوع تبلیغ به تبلیغات برخط مشهور است و معرف تبلیغی اسـت كه از اینترنت و شبكه جهانی www  برای بیان هدف ارسال پیام تجاری در راستای جذب مشتری استفاده میكند.

تبلیغ متنی: نوعی از تبلیغ است كه مخاطب فقط بـا جسـت وجـو در موتورهـای جستوجو، مانند google ,yahoo دربـاره محصـول مـد نظـرش توضـیحاتی مـییابـد. ایـنگونـه تبلیغـات در موتـور جسـتوجـوی google  متعـارف اسـت.

اخلاقیات: مجموعه ای از قوانین و مقررات است كه برای نظـارت بـر فعالیـتهـای تبلیغاتی، فروش شخصی، ترویج فروش، بازاریابی مستقیم، روابط عمومی و امثال آن وضع شده است. بدیهی است انتظام، انسجام و جامعیت اینگونه قوانین در كشـورهای گونـاگون متفاوت است و هرچه سابقه امور بازاریابی و تبلیغات در جایی بیشتر باشد، احتمال وجود قوانین و مقررات مدون و بهبود یافته در آنجا افزایش مییابد.

23 مرداد 1398 2:48 ب.ظ