تعریف مفاهیم تبلیغات

در آغاز به تعریف مفاهیم استفاده شده در این مقاله میپردازیم :
  1. تبلیغ برخط
  2. تبلیغ متنی
  3. اخلاقیات

تبلیغ برخط : در تعریف گلچین فر و بختایی همان از تبلیغات اینترنتی، به استفاده از اینترنت به منزله کانال و وسیله ارتباطی برای ارسـال تبلیغـات در محـیط وب اشـاره شـده است. همچنین نمایش دادن نامها و علائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایتهای پربیننده اینترنت، به نحوی که به تحقق اهـداف تبلیغـات کمـک کنـد، تعریـف دیگـری از تبلیغات اینترنتی است. این نوع تبلیغ به تبلیغات برخط مشهور است و معرف تبلیغی اسـت که از اینترنت و شبکه جهانی www  برای بیان هدف ارسال پیام تجاری در راستای جذب مشتری استفاده میکند.

تبلیغ متنی: نوعی از تبلیغ است که مخاطب فقط بـا جسـت وجـو در موتورهـای جستوجو، مانند google ,yahoo دربـاره محصـول مـد نظـرش توضـیحاتی مـییابـد. ایـنگونـه تبلیغـات در موتـور جسـتوجـوی google  متعـارف اسـت.

اخلاقیات: مجموعه ای از قوانین و مقررات است که برای نظـارت بـر فعالیـتهـای تبلیغاتی، فروش شخصی، ترویج فروش، بازاریابی مستقیم، روابط عمومی و امثال آن وضع شده است. بدیهی است انتظام، انسجام و جامعیت اینگونه قوانین در کشـورهای گونـاگون متفاوت است و هرچه سابقه امور بازاریابی و تبلیغات در جایی بیشتر باشد، احتمال وجود قوانین و مقررات مدون و بهبود یافته در آنجا افزایش مییابد.

مرداد 23, 1398 2:48 ب.ظ