بازاریابی اینترنتی و جایگاه تبلیغات

بازاریابی اینترنتی و جایگاه تبلیغات بازاریابی اینترنتی و جایگاه تبلیغات ازاریابی فرآیندی است که شرکتها برای مشتریان ارزش ایجاد میکنند و با آنان رابطهای بسیار قوی برقرار مینمایند تا بتوانند از مجرای آن برای خود ارزش ایجاد کنند (کاتلر و آرمسترانگ، .)7837کاتلر و آرمسترانگ بیان کردند مدیریت بازاریابی در واقع تلاشی آگاهانه است برای نیل به نتایج مطلوب تبادل با بازار که فرآیند آن بدین شرح است: .7تجزیه و تحلیل فرصتهای بازار، .1انتخاب بازارهای هدف، .8تهیه ترکیب عناصر بازاریابی، .1مدیریت تلاشهای بازاریابی (محمدیان، .)7813 چهار پی ارائه شده توسط مک کارتی، به طور خلاصه روندهای کلی مدیریت محصول را شرح میدهد که عبارتند از ایجاد و توسعه محصول، تعیین قیمت، اجرای فعالیتهای ترفیعی و ارتقای فروش، و تعیین مکان توزیع؛ البته امروزه «پی»های بیشتر – کارمندان، روندها، شواهد فیزیکی، باور عمومی و قدرت سیاسی – به چهار پی پیوستهاند. (کاتلر و همکاران، .)7831منظور از آمیخته فعالیتهای ترفیعی مجموعهای از تبلیغات، فروش حضوری، پیشبرد فروش و روابطعمومی است که برای دستیابی به هدفهای برنامه فروش مورد استفاده قرار…
ادامه مطلب
  • 0