بازاریابی و تبلیغات در اینترنت

بازاریابی و تبلیغات در اینترنت در بازاریابی و تبلیغات در اینترنت امروزه اینترنت، كانال با اهمیتی در بازاریابی و تبلیغات است. دلیل این امر میتواند توانایی اینترنت در كاهش هزینه ها و دسترسی آسان افراد به خدمات برخط باشد. همچنین مبلغان میتوانند به آسانی به انبوهی از كاربران دسترسی پیدا كنند و با هزینه پایین با آنها ارتباط برقرار نمایند در این میان، اگرچه اینترنت، رسانه كارایی برای تبلیغات فراهم نموده است، اما افراد به دنبال حداكثر نمودن سرمایه گذاری خود در این مقوله میباشند. مدل های تبلیغاتی بر این اساس مطالعات و تحقیقات زیادی در طول زمان انجام گرفت و مدل های تبلیغاتی مختلفی مبنی بر این كه افراد چگونه تبلیغات اینترنتی را درك میكنند و چه نگرشی نسبت به آن دارند، طراحی گردید نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است كه عقاید و نگرش افراد نسبت به تبلیغات اینترنتی دو عامل مهم ارزیابی تبلیغات اینترنتی میباشد. هزینه تبلیغات بسیاری از شركتها، هر ساله، میلیاردها دلار صرف تبلیغات در رسانه های مختلف میكنند. علیرغم صرف این مبلغ هنگفت، در مورد توانایی تبلیغات اینترنتی در جذب مشتریان به وسیله وبسا…
ادامه مطلب
  • 0