بازاریابی و درج آگهی اینترنتی

بازاریابی و درج آگهی اینترنتی بازار یابی و درج آگهی اینترنتی بازاریابی نوین، اكنون دیگر توسعه یك محصول خوب، قیمت گذاري پرجذبه محصول، و سهولت دسترسی مشتریان به آن را كافی نمیداند. شركت ها باید درصدد برقراري ارتباط با مشتریان نیز باشند. مثلا درج اگهی اینترنتی و یا ارسال تبلیغات اینترنتی آنچه را كه در سایه این ارتباط، به مخاطب انتقال مییابد نباید به بخت و اقبال واگذار كرد. درج آگهی اینترنتی در بحث بازار یابی و درج آگهی اینترنتی براي برقراري ارتباط خوب و مؤثر، شركتها، اغلب، دفترهاي تبلیغاتی را به منظور تولید آگهی هاي اثربخش، متخصصان ارتقاي فروش را به به قصد طراحی برنامه هاي رشد دهنده فروش، متخصصان بازاریابی مستقیم را براي توسعه پایگاه هاي اطلاعاتی و تعامل با مشتریان و مخاطبان بالقوه از طریق پست و تلفن و دیگر ابزارها، و مؤسسات روابط عمومی را براي ایجاد و توسعه تصویري مناسب از شركت به كار میگیرند. آنها به فروشندگان خود یاد میدهند كه صمیمی، یاري رسان و ترغیب كننده باشند. براي اكثر شركت ها سوال اصلی این نیست كه برقراري ارتباط با مشتریان، ضروري است یا نه، بلكه میخواهند بدانند …
ادامه مطلب
  • 0