برنامه تبلیغاتی

برنامه تبلیغاتی برنامه تبلیغاتی مجموع های است از مراحل یا گامهای دقیق و حساب شده، كه به روشهای علمی وحرف های تدوین میشود. یك هدف از تدوین برنامه تبلیغاتی این است كه بتوان نتایج تبلیغات را پیشبینی كرد. بدین ترتیب، تولیدكننده كالا خواهد توانست از برنامهای پیروی كند كه بیشترین و بهترین نتیجه را برای وی فراهم سازد. برنامه تبلیغاتی را می توان به چند مرحله تقسیم كرد كه یك راه آن تقسیم به 9 مرحله است، به ترتیب زیر: تحلیل موقعیت و پژوهش بازار تعیین هدفهای تبلیغات  تعیین بودجه تبلیغات طرحریزی رسانه خلاقیت تدوین آگهی آزمایش برنامه هماهنگی اجرای آگهی ارزیابی برنامه تبلیغاتی ارزیابی بازار اولین مرحله برنامه، ارزیابی بازار یا بازارشناسی است. بدین منظور باید یك تحلیل دقیق و جامع از بازارشناسی انجام گردد: تا معلوم شود آیا بازاری برای كالای موردنظر وجود دارد و اندازه آن چقدر است. تا پراكندگی جغرافیایی بازار و مشخصات دیگر آن تعیین شوند. تا یك مطالعه آزمایشی روی مخاطبان نمونه انجام شود. تا یك گزارش كافی از محصولات مشابه دیگر و تبلیغات آن ها تد…
ادامه مطلب
  • 0