بکارگيری اينترنت و تبلیغات در بازاريابی

بکارگيری اينترنت و تبلیغات در بازاريابی در اينجا به بررسي نقش تبلیغات اينترنت در انواع مختلف روابط شخصي و غيرشخصي بازاريابي ميپردازيم: اينترنت بيشتر روی روابط غيرشخصي مانند تبليغات، روابط عمومي و ترويج فروش معطوف ميشود زيرا اين نوع روابط به سادگي با نشر مستندات موجود مانند بروشورها، قابل دستيابي است. اگر اينترنت به اينگونه مورد استفاده قرار گيرد، همانند ديگر رسانه های گروهي مانند تلويزيون، راديو و يا ديگر رسانه های چاپي، استفاده شده است. برای بيشينه سازی به کارگيری ويژگيهای اين رسانه ديجيتال بايد از آن برای پشتيباني از روابط شخصي و ايجاد روابط دراز مدت بين مشتريان از طريق امکانات محاورهای بهره برد. اينترنت در تبليغات اهميت زيادی دارد چرا که وب سايتها امکاناتي را فراهم ميآورند که به کمک آنها ميتوان اطلاعات بيشتری در رابطه با ويژگيهای محصول و فوايد آن ارائه داد. اين امر نسبت به ديگر رسانه هايي مانند تلويزيون و راديو که تبليغ کننده بايد هزينه زمان و مکان را بپردازد، به عنوان يک مزيت محسوب ميشود. وب سايت خود ميتواند به عنوان يک تبليغ درنظر گرفته شود چرا که ميتواند ا…
ادامه مطلب
  • 0