تاثیر تبلیغات اینترنتی در حوزه کسب و کار

تاثیر تبلیغات اینترنتی در حوزه کسب و کار جهان امروز با ارتباطات وسیع میان افراد شناخته می شود. بخش قابل توجهی از زندگی ما توسط همین روابط اجتماعی تعیین می شوند و هرچه کیفیت این روابط بالاتر باشد، سطح زندگی و به تبع آن حوزه کسب و کار نیز ارتقا خواهد یافت. البته در زمانه حاضر، تصور ارتباط میان انسان ها بدون ابزارهای ارتباطی جدید و فناوری های دیجیتال اینترنت و فضاهای مجازی  امکان پذیر نیست. دهکده جهانی جهان امروز در معرض دگرگونی و تغییر و تحولات فزایندهای قرار دارد و به خصوص حرکت به سمت و سوی "دهکده واحد جهانی" و در هم ریختن نظامها و سازمانهای ملی موجود در عین حال بروز و ظهور چالشها و بحرانهای جدید در عرصه های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، امنیت و... در جهان ایجاب میکند که این تحولات و جریانها به دقت مورد مطالعه و مطمع نظر قرار گیرد و مهمتر اینکه فا کتورها، عوامل و اسباب مؤثر در خیزش، تسریع و یا سمت و سو دادن این حوادث و تغییرات نیز باید ارزیابی و مورد شناخت قرار گیرد. رسانه های ارتباط جمعی و به ویژه فضای مجازی، در عصر حاضر نقش عمده و مهمی را در عرصه تغییر و تحولات اجتماعی بر عهده دا…
ادامه مطلب
  • 0