تبليغ كنندگان بين المللی

تبليغ كنندگان بين المللی تبليغ كنندگان بين المللی بايد قوانين و مقررات كشور مقصد را رعايت كنند. براي مثال ، در ايالات متحدة امريكا تبليغات مستقيم خطاب به مصرف كننده براي تجويز دارو مجاز است، اما در اروپا اينگونه آگهي ها غيرقانوني اند؛ در اروپا تجويز داروها فقط در نشريات پزشكي و ساير نشرياتي كه گمان ميرود پزشكان مجرب آنها را تورق ميكنند انجام ميشود. بازارياباني ( اینترنتی و سنتی ) كه محدوده فعاليتشان را به آن سوي مرزها گسترش ميدهند هنگام طراحي هاي ارتباطي و ترويجي خود بايد درباره قوانين و مقررات مربوط به اين نوع فعاليتها در كشورهاي مقصد اطلاعات و شناخت كافي داشته باشند. افزون بر شناسايي و درک اين قوانين و مقررات، شركتها بايد اطمينان حاصل كنند كه مجموعه ارتباطات و تبليغات شان صادقانه، منصفانه و با حفظ احترام و رعايت حقوق مصرف كنندگان نیز انجام ميشود. قوانين و مقررات تبليغاتی كشور قوانين و مقررات تبليغاتي كشور در بخش قانون تجارت الكترونيكي اهتمام به موارد زير را براي تمامي دستاندركاران تبليغات اينترنتي ضروري دانسته است: تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات نب…
ادامه مطلب
  • 0