تبلیغات الکترونیکی

تبلیغات الکترونیکی تبلیغات الکترونیکی فرایندی است که، علاوه بر معرفی کالا و خدمات پس از فروش، سعی در ترغیب مشتریان از طریق ابزار اینترنت برای خرید دارد. تبلیغات الکترونیکی به دلیل سرعت بالا و هزینۀ کمتر در بازاریابی انواع کالاها مورد توجه است. لذا، با توجه به گسترش نفوذ این شیوه تبلیغاتی جدید در جامعۀ کنونی، پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاهها و نظرات دربارۀ تبلیغات اینترنتی فرش به منظور افزایش تأثیر آن بر اساس رفتار مصرف کننده به انجام رسیده اســت. ضرورت و دقت توجه به موضوع از این روست که جایگاه فــرش به عنوان یک کفپوش ایرانی، با توجه به تنوع تولیدات مصرفی و با توجه به ابزارهای موجود و به روزِ تبلیغ و با رویکرد تأثیر بر رفتار مصرف کننده، بیشــتر مورد توجه قرار گیرد. از این رو،با در نظر داشــتن هدف این پژوهش و ضرورت جایگاه تبلیغات الکترونیکی در حوزۀ فرش، ســؤالاتی در این پژوهش مطرح اســت که مهمترین آنها عبارت اســت از اینکه آیــا میتوان مدل تبلیغات الکترونیکی فرش را بر اســاس رفتار مصرف ننده ارزیابی کرد؟ محرکهای ارتباطی و محتوایی کدام یک از محرک های ارتباطی و محتوایی بر واک…
ادامه مطلب
  • 0