تبلیغات بازرگانی

تبلیغات بازرگانی شاید پاسخ بسیاري از مردم به این پرسش که تبلیغات بازرگانی چیست؟ شبیه به پاسخی باشد که در جواب هنر چیست؟ خواهند داد. یعنی جمله من نمیتوانم آن را تعریف کنم امـا وقتی آن را ببینم میتوانم تشخیص بدهم. به همین دلیل بهتر است تلاش هاي عملی که براي تبیین مفهوم تبلیغات شده را بررسی کنیم و سپس ضمن اشاره بـه مجمو اي از تعـاریف، تعریفی که ویژگی ها و مشخصات اساسی بیشتري را در بر دارد برگزینیم. به طور کلی تبلیغات بازرگانی، پدیده دوران سرمایه داري است و تأکید آن بـر مـصرف کالاهـا و ترویج فرهنگ مصرف گرایی است. تبلیغات بازرگـانی بـه مثابـه مجموعـه اي از دانـشها و فنون، گرچه به میزان بسیار زیادي از علم ارتباطات متأثر شده است ولی از جهات مختلـف با علومی همچون اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، روانشناسی و فنونی ماننـد هنرهـاي تجـسمی،رسانهاي و چندرسانه اي پیوند دارد. این پدیده امروزه یک صنعت، شغل پرجاذبه براي تولید پیام هاي رسانه اي و یک نهاد تعیین کنندة ارزش هاي اجتماعی به شمار میآید. تبلیغات بازرگانی بر آحاد مردم، سازمان هاي اجتماعی، افکار و فرهنگ عمومی تأثیر گذار است. تبلیغا…
ادامه مطلب
  • 0