اينترنت ، تبلیغات رسانه جديد ارتباطی

اينترنت ، تبلیغات رسانه جديد ارتباطی تفاوت های اينترنت با رسانه های ارتباطی ديگر ماهيت اين رسانه با رسانه های قبلي متفاوت است؛ اين رسانه يک رسانة ديجيتال و محاورهای است و اطلاعات را ميتوان با عمق اطلاعاتي بيشتری در آن منتشر نمود. قشر کاربران اين رسانه با جامعة عمومي تفاوت دارد. فرهنگ خريد متفاوت است. مراکز تجاری ميتوانند ماهيت متفاوتي داشته باشند. اينترنت يک رسانه ديجيتال ماهيت اين رسانه به گونه ای است که بيش از آنکه بخواهد چيزی را به زوراجبار نمايد بيشتر افراد را به سمت خود جلب مي کند.در روابط بازاريابي سنتي، عموما هدف يک سازمان اين است که اطلاعات را به مشتريان تحويل دهد. در حاليکه با استفاده از اينترنت، عموما اين مشتری است که رابطه را ايجاد ميکند و به دنبال اطلاعات ميگردد. به بيان ديگر، مکانيزم آن ماهيت جلب کنندگي دارد. اينترنت يک رسانه ديجيتال است اينترنت يک رسانه ديجيتال است که تراکنش ها را امکانپذير ميسازد. ازآنجاييکه اينترنت يک رسانه ديجيتال است و روی سرورهايي قرارگرفته است که ميزبان محتوی وب هستند، امکان تراکنش با مشتريان را فراهم آورده است. اين …
ادامه مطلب
  • 0