اينترنت ، تبلیغات رسانه جديد ارتباطی

تفاوت های اينترنت با رسانه های ارتباطی ديگر

  1. ماهيت اين رسانه با رسانه های قبلي متفاوت است؛ اين رسانه يک رسانة ديجيتال و محاورهای است و اطلاعات را ميتوان با عمق اطلاعاتي بيشتری در آن منتشر نمود.
  2. قشر کاربران اين رسانه با جامعة عمومي تفاوت دارد.
  3. فرهنگ خريد متفاوت است.
  4. مراکز تجاری ميتوانند ماهيت متفاوتي داشته باشند.

اينترنت يک رسانه ديجيتال

ماهيت اين رسانه به گونه ای است که بيش از آنکه بخواهد چيزی را به زوراجبار نمايد بيشتر افراد را به سمت خود جلب مي کند.در روابط بازاريابي سنتي، عموما هدف يک سازمان اين است که اطلاعات را به مشتريان تحويل دهد. در حاليکه با استفاده از اينترنت، عموما اين مشتری است که رابطه را ايجاد ميکند و به دنبال اطلاعات ميگردد. به بيان ديگر، مکانيزم آن ماهيت جلب کنندگي دارد.

اينترنت يک رسانه ديجيتال است

اينترنت يک رسانه ديجيتال است که تراکنش ها را امکانپذير ميسازد. ازآنجاييکه اينترنت يک رسانه ديجيتال است و روی سرورهايي قرارگرفته است که ميزبان محتوی وب هستند، امکان تراکنش با مشتريان را فراهم آورده است. اين ويژگي يکي از ويژگي های قابل تمايز اين رسانه است. برای مثال، اگر يک مشتری ثبت شده درخواست اطلاعات داشته باشد يا محصولي را سفارش دهد، تهيه کننده ميتواند در آينده با استفاده از e-mail مشخصات دقيق محصولات جديد مورد علاقه آن مشتری را برای او بفرستد. بنابراين، از فوايد محاورهای اينترنت ميتوان قابليت ايجاد روابط طولاني مدت با مشتريان را نام برد.

اينترنت ، تبلیغات رسانه جديد ارتباطی

اين رسانه علاوه بر امکان برقراری ارتباط يک به چند، امکان برقراری روابط يک به يک و چند به چند را نيز فراهم مي آورد. ماهيت محاوره ای بودن اينترنت، امکان مذاکره فردی با مشتريان را فراهم مي آورد. بنابراين اين رسانه بجای روابط سنتي يک به چند( از طرف شرکت با مشتريان) که روش معمول استفاده از رسانه های گروهي مانند روزنامه و تلويزيون است، قابليت برقراری روابط يک به يک (از طرف شرکت با مشتری) را نيز فراهم مي آورد.

نکته: به خاطر داشته باشيد بسياری از سايتهايي که به صورت بروشورهای الکترونيکي عمل ميکنند از تمامي فوايد اينترنت بهره نميبرند و فقط از وب به عنوان راه ديگری برای ارسال پيام استفاده ميکنند .

برای درج اگهی اینترنتی در سایت تبلیغات 98 عضو شوید