تبلیغات چیست

تبلیغات چیست در تعریف اینکه تبلیغات چیست شاید بتوان تبلیغات را در ساده ترین تعریف، نوعی اعلان عمومی برشمرد. درگذشته نیـز آگهی تنها به منظور اعلان یا مطلع کردن عامۀ مردم بهکار میرفت که به اشـکال مختلـف از جمله »جارزدن« در اماکن عمومی، »نصب اعلانات دولتی« در معابر و یا »چـاپ آگهـی« در مطبوعات، در تاریخ ضبط شده است. در دنیاي امروز که عصر تولیـد انبـوه و مـصرف نـام گرفته، بخش مهمی از هدف تبلیغات، مطّلع کردن مردم از تازه هاي تولید اسـت و تبلیغـات کوششی کمو بیش نظام مند براي تحت تأثیر قرار دادن عقاید، نگرش ها و یا رفتارهاي دیگـران با استفاده از نمادهایی چون کلمات، اشارات پلاکاردهـا، بناهـاي یـادبود، موسـیقی، لبـاس،آرایش مو، نشانه ها، طرحهاي روي سکه ها، تمبرهاي پستی و نظـایر آنهاسـت. وجـه تمـایز عمده تبلیغات با گفتوگوهاي معمولی و تبادل آزادانه عقاید، تأکید نسبتاً زیاد بر هدفمنـدي و قابلیت نفوذ فعالیت هاي تبلیغاتی است. به بیان روشن تر مبلّغ، هـدف یـا اهـدافی خـاص را دنبال میکند و براي دستیابی به این اهداف، در بیـان حقـایق، بحث هـا و نمادهـا بـه گـزینش میپردازد و راه و روشی را برمیگزین…
ادامه مطلب
  • 0