تحلیل مراحل طراحی ارتباط مؤثر

تحلیل مراحل طراحی ارتباط مؤثر   شناسایی مخاطبان هدف ارتباط گر در عرصه بازاریابی، كار خود را با تصویر روشن و گویایی از مخاطبان هدف در ذهن و اندیشه خود آغاز میكند. مخاطبان ممكن است خریداران بالقوه یا مصرف كنندگان فعلی كالا یا خدمت، افراد تصمیم گیر درباره خرید یا افراد مؤثر بر فرآیند تصمیم گیری باشند. مخاطبان هدف به طور جدی بر تصمیمات ارتباط گر مبنی بر این كه چه باید گفت، چگونه باید گفت، چه وقت باید گفت، كجا باید گفت، چه كسی باید بگوید و به چه كسی باید گفت، تأثیر میگذارد. تعیین هدفهای ارتباط  پس از آنكه مخاطبان هدف، شناسایی و به روشنی تعریف شدند، ارتباط گر بازاریابی باید درباره نوع پاسخ و واكنشی كه از مخاطب انتظار دارد، تصمیم بگیرد. البته در بسیاری از موارد، پاسخ نهایی، خرید است. اما ((خرید)) نتیجه یك فرایند طولانی تصمیم گیری مشتری است. ارتباط گر بازاریابی میخواهد بداند كه ،  مخاطبان هدف، اینك در كجا ایستاده اند و چه وضعیتی دارند و به چه حالت و موقعیتی باید سوق داده شوند. برای انجام این كار او باید تعیین كند كه مشتری، آمادگی لازم برای خرید را دارد یا نه. آمادگی م…
ادامه مطلب
  • 0