تصویر پردازی در تبلیغات آنلاین

تصویر پردازی در تبلیغات آنلاین تصویر پردازی در تبلیغات آنلاین بنابر تحقیقات هاروارد ، حدود 70 درصد فعالیت هـای فیسـبوک ، حـول و حـوش تصـاویر صـورت میگیرد. در فیسبوک ، در 44 درصد موارد ، کاربران تمایل بیشتری به تعامل با برنـدهایی کـه بـه ارسـال تصاویر میپردازند ، نشان میدهند. تصاویر حرفه ای با کیفیت در فیسبوک ، 121 درصد بیشتر به اشـتراک گذاشته میشوند و در عین حال با افزایش 90 درصدی اشتراک گذاری در هر ارسل خود مواجه میشوند. تصاویر ، جزء حیاتی بازاریابی و تبلیغات آنلاین تصاویر ، جزء حیاتی بازاریابی و تبلیغات آنلاین است. همیشه عکسی با کیفیت و حرفه ای از خـود ارائـه دهیـد تـا مشتری شما را به عنوان یک حرفه ای به خاطر بسپارد. تصویرهای مناسب باعث اعتبار بخشیدن به تبلیغات شما میشود، خواه شما موفق و مورد اعتماد باشید یا خیر. هر چیزی که با دید افراد کار میکند باید جالـب توجه و چشمگیر باشد، اگر این چنین باشد شما در کار خود برجسته هستید و موفق خواهید بود. به کارگیری تصویر در فعالیتهای تبلیغاتی یکی از هدف های عمده برای به کارگیری تصویر در فعالیتهای تبلیغاتی، ا یجاد واکنش یا بـه تعبیـر ر…
ادامه مطلب
  • 0