تعريف بازاريابی

تعريف بازاريابی كاتلر در كتاب خود بازاريابی را اين گونه تعريف میكند :بازاريابی فرايندی اجتماعی و مديريتی است كه به وسيله آن افراد و گروه ها از طريق توليد و مبادله كالا با يكديگر،به امر تامين نيازها و خواسته های خود اقدام می كنند. توسعه آميخته بازاريابی (Marketing mix) پس از آنكه شركت، راهبردي عمومی رقابتی بازاریابی را برگزید، آماده است تا طرح ریزي جزئیات آمیخته بازاریابی را آغاز كند. آمیخته بازاریابی عبارت است از مجموعه ابزارهاي تاكتیكی بازاریابی قابل كنترل كه شركت به كار میگیرد تا پاسخ موردنظر را در بازار هدف، ایجاد كند. آمیخته بازاریابی دربرگیرنده هر  چیزي است كه شركت میتواند با استفاده از آن بر تقاضا براي محصول خود، تأثیر بگذارد. امكانات، متغیرها و ابزارهاي متعددي در این عرصه وجود دارد كه میتوان آنها را به چهار دسته، معروف به ((چهارپی  4 Ps ))دسته بندی كرد: محصول، قیمت، مكان، ارتقاء ،(ترویج) محصول (product ) : محصول به معنای كلیت كالا و خدمات است كه شركت به بازار هدف عرضه میكند. به تعبیر دیگر،محصول، هر چیزی است كه میتواند برای برانگیختن توجه، كسب كردن، استفاده …
ادامه مطلب
  • 0