تعريف كانون تبليغاتی

تعریف كانون تبلیغاتی منظور از كانون های آگهی و تبلیغاتی سازمان هایی هستند كه كار آنها تنظیم،تهیه،مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش كالا یا خدمات مربوط می باشد. موسسات تبلیغاتی چگونه سازمان می یابند با رشد بیشتر موسسه، تقسیم كار پیش میاید. اكثر موسسات با خدمات كامل، كاركردهای خصالی را توسط متخصصان عرضه میكنند. موسسات كوچكتر نیز همین خدمات اساسی را ارائه میدهند، اما از تعداد كمتری افراد كه تخصص كمتر دارند و بیش از یك وظیفه را میتوانند انجام دهند، استفاده میكنند. شركتهای بزرگ بر یك یا دستهای از خطوط تولید، نام تجاری، یا خدمات كه واحدهای كسب و كار نامیده میشوند، متمركزند. موسسات تبلیغات نیز ساختاری مشابه، ولی مشتریان متنوع و خطوط تولید گوناگونی دارند. محصولات موسسه به جای كالا، پندار (ایده) است. این پندارها در آگهی های تبلیغاتی و طرحهای مربوط به مبارزات تبلیغاتی و برنامه های رسانهای ابراز وجود میكنند. یك موسسه به جای سازماندهی حول یك واحد كسب وكار، سازمان خود را بر محور درخواست مشتریان تنظیم میكند. از آنجا كه مشتری…
ادامه مطلب
  • 0