تفاوت های آماری تبليغات اينترنتی با سنتی

تفاوت های آماری تبليغات اينترنتی با سنتی درحال حاضر، ويژگي های کاربران اينترنتي کاملا با جامعة عمومي تفاوت دارد. اين شرايط از آنجا ناشي ميشود که رسانه مخاطبان خودرا محدود ميسازد. برای دسترسي از منزل، اکثر کاربران بايد بتوانند يک کامپيوتر شخصي يا يک تلويزيون کابلي يا ديجيتال و ابزار لازم برای مشاهدة اطلاعات ديجيتال منتشرشده روی تلويزيون را در اختيار داشته باشند. اين موضوع امکان دسترسي به تعداد بيشماری از خانوادهها را محدود ميسازد. در محيط های کاری، اينترنت ممکن است در دسترس باشد، ولي فقط برای افرادی که برای کارشان به آن نيازمندند. دسترسي عمومي به اينترنت از طريق تعدادی از کتابخانه ها و امکانات شوراهای محلي امکانپذير است ولي تعداد کاربران آن محدود یباشد. همجنين افرادی که در مدرسه يا دانشگاه درس ميخوانند به اينترنت دسترسي دارند. تفاوت های فرهنگی Techno-lusters Academic-buffs Techno-Boffins ahead Get Hobbyist traders Knowledge bods Business Users Home از آنجاييکه افراد با فرهنگ های مختلف با اينترنت سر و کار دارند آنها به دسته های مختلفي تقسيم مي ش…
ادامه مطلب
  • 0