تفاوت های آماری تبليغات اينترنتی با سنتی

تفاوت های آماری تبليغات اينترنتی با سنتی

درحال حاضر، ويژگي های کاربران اينترنتي کاملا با جامعة عمومي تفاوت دارد. اين شرايط از آنجا ناشي ميشود که رسانه مخاطبان خودرا محدود ميسازد. برای دسترسي از منزل، اکثر کاربران بايد بتوانند يک کامپيوتر شخصي يا يک تلويزيون کابلي يا ديجيتال و ابزار لازم برای مشاهدة اطلاعات ديجيتال منتشرشده روی تلويزيون را در اختيار داشته باشند. اين موضوع امکان دسترسي به تعداد بيشماری از خانوادهها را محدود ميسازد. در محيط های کاری، اينترنت ممکن است در دسترس باشد، ولي فقط برای افرادی که برای کارشان به آن نيازمندند. دسترسي عمومي به اينترنت از طريق تعدادی از کتابخانه ها و امکانات شوراهای محلي امکانپذير است ولي تعداد کاربران آن محدود یباشد. همجنين افرادی که در مدرسه يا دانشگاه درس ميخوانند به اينترنت دسترسي دارند.

تفاوت های فرهنگی

 • Techno-lusters
 • Academic-buffs
 • Techno-Boffins
 • ahead Get
 • Hobbyist
 • traders Knowledge
 • bods Business
 • Users Home

تفاوت های آماری تبليغات اينترنتی با سنتی

از آنجاييکه افراد با فرهنگ های مختلف با اينترنت سر و کار دارند آنها به دسته های مختلفي تقسيم مي شوند :


Techno-lusters : تمرکز اين گروه روی فرهنگ و تکنولوژی است.
Academic-buffs : يکي از انواع کاربراني که در ابتدای کار بسيار مورد توجه بوده است ولي درحال حاضر، اهميت کمتری به آنها داده ميشود.
Techno-Boffins : مشابه techno.- luster ها ولي بيشتر از تکنولوژی اينترنت برای اهداف کاری استفاده ميکنند.
ahead Get : از اينترنت به عنوان يک وسيله جانبي استفاده ميکنند. از e-mail برای ارسال پيام و از اينترنت برای خريد محصولاتشان بهره ميگيرند.
Hobbyist : افراد با علايق خاص که از اينترنت برای انتخاب خريدهايشان استفاده ميکنند. از اين دسته افراد ميتوان گلف بازها، ماهي گيران و علاقمندان به ماشينها را نام برد.
traders Knowledge : کاربراني که به دنبال کارهای حرفه ای هستند و در اينترنت به دنبال سرويس های جزئي و اطلاعاتي در رابطه با بهترين تجارب کاری ميگردند.
bods Business : کاربران در نقش های مديريتي يا تهيه.
 Users Home : کاربران خانگي ،   اعضای يک خانواده که به جستجوی اطلاعاتي در زمينه تحصيلات، سرگرمي و خريد هستند.

از زمان آناليز ، Bickerton دسته بندی های ديگری نيز ايجاد شده اند. از معايب دسته بندی ،Bickerton عدم انعکاس مستقيم افزايش تعداد کاربران بازنشستة وب را مي توان نام برد.از ميان دسته بنديهای پيشنهاد شده ديگر، دسته بندی ACRON مناسب تر از بقيه می باشد زيرا اينترنت نماينده کل جمعيت افراد است.

 

برای درج آگهی اینترنتی کلیک کنید

تفاوت بازار هدف

برای شرکتهايي که در حال حاضر، در سطح جهاني عمل مي کنند، اينترنت امکان فروش به بازارهای خارجي را فراهم مي آورد. اين روش موانع صادرات برای شرکت های کوچک و متوسط را کاهش مي دهد. زمانيکه شرکت ها با بازارهای جديد همکاری مي کنند، در طراحی محتوی وب سايت شرکت بايد تفاوت های زير درنظر گرفته شود:

شرکت بايد تفاوت های زير درنظر گرفته شود :

 • زبانهای مختلف
 • ويژگی های فرهنگی مختلف و نحوه تاثيرگذاری آن ها روی رفتارخريد
 • تفاوت های فرهنگی در امور قانونی و ماليات