توزیع کالا

توزیع کالا عملیات توزیع شامل حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی، خرده فروشی، انتخاب و اداره کانالهای توزیع و فروشندگان است. این عملیات زمانی جنبه جدی و معنی دار در بازاریابی و تبلیغات بخود گرفت که فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده افزایش یافت. نیازهای مصرف کنندگان متنوع و مصرف کنندگان در مناطق مختلف پراکنده اند. این پراکندگی امروزه بر اهمیت توزیع و کانالهای توزیع در آمیخته بازاریابی و تبلیغات افزوده است. از این رو مدیران باید توجه خاصی به امر توزیع مبذول دارند. بنا به اهمیت موضوع در این فصل به بررسی، توزیع و کانالهای توزیع میپردازیم. تعریف توزیع و کانال توزیع توزیع عبارت است از مجموعه ای از اقدامات و فعالیتهای هماهنگ که کالا یا خدمت را از منبع تولید به سمت خریداران و مصرف کنندگان هدایت و انتقال میدهد. به عبارت دیگر توزیع عبارت است از رساندن محصول و خدمات به مصرف کنندگان در زمان مناسب، مکان مناسب و با کیفیت مناسب. کانال توزیع عبارت است از مجموعه افراد یا سازمانها یا گروه هایی که کمک میکنند تا یک کالا یا خدمت از سوی تولید کننده بدست مصرف کننده نهایی یا صنعتی برسد. این مجموعه…
ادامه مطلب
  • 0