جاذبه های تبلیغات اینترنتی

جاذبه های تبلیغات اینترنتی امروزه، اثر به کارگیری جاذبه ها در تبلیغات به خوبی شناخته شده است و بازاریابان از آنها برای انتقال اطلاعات به مشتریان شان استفاده میکنند و تبلیغات اغلب در چارچوبی که مشخص کننده جاذبه های منطقی یا احساسی است، مطالعه میشود. جاذبه های منطقی به عنوان تحویل واقعی اطلاعات در مسیر مستقیم به سمت اهداف تعیین شده، تعریف شده است و جاذبه های احساسی پیامی است که سعی در تحریک احساسات مثبت یا منفی برای ایجاد انگیزه برای خرید دارد. از آنجا که تفاوتِ معنی داری بین محیط آفلاین و آنلاین وجود دارد، اثر جاذبه های تبلیغاتی در محیط آنلاین باید دوباره بررسی شود. از طرفی ممکن است رفتار خرید افراد در کشورهای مختلف و اثرپذیری آنها از تبلیغات، نسبت به سایر جوامع متفاوت باشد. بنابراین، کشورهای مختلف نظیر ایران نیاز به یک مدل دارند که بر اساس آن، تبلیغ کنندگان بتوانند معیار استفاده از جاذبه های انتشار آگهی های تبلیغاتی در وب را پیدا کنند. در این مقاله مدل مفهومی استفاده از جاذبه های منطقی یا احساسی در تبلیغات اینترنتی با توجه به چهار سبک زندگی الکترونیکیِ آگاهی مد، جهت گیری اوقات…
ادامه مطلب
  • 0