جاذبه های تبلیغات اینترنتی

جاذبه های تبلیغات اینترنتی

امروزه، اثر به کارگیری جاذبه ها در تبلیغات به خوبی شناخته شده است و بازاریابان از آنها برای انتقال اطلاعات به مشتریان شان استفاده میکنند و تبلیغات اغلب در چارچوبی که مشخص کننده جاذبه های منطقی یا احساسی است، مطالعه میشود. جاذبه های منطقی به عنوان تحویل واقعی اطلاعات در مسیر مستقیم به سمت اهداف تعیین شده، تعریف شده است و جاذبه های احساسی پیامی است که سعی در تحریک احساسات مثبت یا منفی برای ایجاد انگیزه برای خرید دارد. از آنجا که تفاوتِ معنی داری بین محیط آفلاین و آنلاین وجود دارد، اثر جاذبه های تبلیغاتی در محیط آنلاین باید دوباره بررسی شود. از طرفی ممکن است رفتار خرید افراد در کشورهای مختلف و اثرپذیری آنها از تبلیغات، نسبت به سایر جوامع متفاوت باشد. بنابراین، کشورهای مختلف نظیر ایران نیاز به یک مدل دارند که بر اساس آن، تبلیغ کنندگان بتوانند معیار استفاده از جاذبه های انتشار آگهی های تبلیغاتی در وب را پیدا کنند. در این مقاله مدل مفهومی استفاده از جاذبه های منطقی یا احساسی در تبلیغات اینترنتی با توجه به چهار سبک زندگی الکترونیکیِ آگاهی مد، جهت گیری اوقات فراغت، درگیری اینترنت و ترجیح خرید الکترونیکی و چهار دسته انگیزه اینترنتی شامل جستجوی اطلاعات، آسودگی، سرگرمی و تعامل اجتماعی، ارایه میگردد .

ترفیع در بازاریابی


عوامل متعددی نیاز به ترفیع در بازاریابی را مشخص میسازد؛ ازجمله، افزایش فاصله فیزیکی بین تولیدکننده و مصرفکننده که خود باعث مشکل ارتباط شدهاست و رقابت شدید بین منابع گوناگون و شرکتهای مربوط به یک صنعت که فشار زیادی بر برنامه های ترفیعی بازاریابان وارد آوردهاست.
متخصصان بازاریابی معتقدند که در اقتصاد امروز مصرف کنندگان بیشتر در صدد برطرف کردن و ارضای خواسته هایشان هستند تا نیازهایشان. آنان معتقدند که نیازهای مشتریان راکد ماندهاست و باید با فعالیتهای ترفیعی- و به عنوان بخش مهم آن، تبلیغات – این نیازها را مطرح ساخت (روستا و همکاران، 7831در محیط رقابتی جدید تبلیغات یکی از با اهمیت ترین فعالیت های بازرگانی شده است. در نتیجه شرکت ها بخش زیادی از بودجه را برای تولید و به کارگیری تبلیغات، برای رساندن اطلاعات درباره شرکت و محصولاتشان هزینه میکنند. شرکت ها امیدوارند که مشتریان محصولات آنها را با توجه به تبلیغات، در غالب پیام هایی که درباره یک برند خاص و محصولات آن دریافت میکنند بخرند .

8 خرداد 1398 4:20 ب.ظ