رابطه اينترنت با تركيب بازاريابی

رابطه اينترنت با تركيب بازاريابی وجود اينترنت، امکان تغيير عناصر ترکيبي را به صورت زير فراهم آورده است: محصول ترويج مکان افراد  Product - محصول: محصول ميتواند ويژگيهای متفاوتي داشته باشد. به خصوص، سرويس دهي به مشتری و ارزش مارک ميتواند ارتقا يابد. محصولات جديد اطلاعاتي، مانند اطلاعات خاص بازار را نيز ميتوان به صورت سرويسهای مبتني بر عضويت فراهم آورد و برای آنها مارک های مختلفي ايجاد نمود. Price - قيمت: استفاده از اينترنت، به عنوان يک کانال فروش جزئي، امکان کاهش قيمت را فراهم ميآورد. زيرا تعداد اقلام و هزينة توزيع آنها در شبکة سنتي کاهش مييابد. از طرف ديگر، اگر بتوان نقطة قيمت را ثابت نگه داشت، هزينة پايينتر در ارسال کالا ميتواند سوددهي را افزايش دهد.  Promotion - ترويج : اينترنت کانال ارتباطي جديدی را برای بازاريابي فراهم ميآورد که بهکمک آن ميتوان اطلاعات لازم در رابطه با فوائد يک محصول را به مشتريان اطلاع داد و به آنها در فرايند تصميم گيری کمک نمود. اينترنت ميتواند به عنوان يک ابزار مکمل برای انجام فعاليتهای ترويجي همانند تبليغات، ترويج فروش، روابط عم…
ادامه مطلب
  • 1