رابطه اينترنت با تركيب بازاريابی

وجود اينترنت، امکان تغيير عناصر ترکيبي را به صورت زير فراهم آورده است:

  • محصول
  • ترويج
  • مکان
  • افراد

رابطه اينترنت با تركيب بازاريابی

 Product – محصول: محصول ميتواند ويژگيهای متفاوتي داشته باشد. به خصوص، سرويس دهي به مشتری و ارزش مارک ميتواند ارتقا يابد. محصولات جديد اطلاعاتي، مانند اطلاعات خاص بازار را نيز ميتوان به صورت سرويسهای مبتني بر عضويت فراهم آورد و برای آنها مارک های مختلفي ايجاد نمود.
Price – قيمت: استفاده از اينترنت، به عنوان يک کانال فروش جزئي، امکان کاهش قيمت را فراهم ميآورد. زيرا تعداد اقلام و هزينة توزيع آنها در شبکة سنتي کاهش مييابد. از طرف ديگر، اگر بتوان نقطة قيمت را ثابت نگه داشت، هزينة پايينتر در ارسال کالا ميتواند سوددهي را افزايش دهد.
 Promotion – ترويج : اينترنت کانال ارتباطي جديدی را برای بازاريابي فراهم ميآورد که بهکمک آن ميتوان اطلاعات لازم در رابطه با فوائد يک محصول را به مشتريان اطلاع داد و به آنها در فرايند تصميم گيری کمک نمود. اينترنت ميتواند به عنوان يک ابزار مکمل برای انجام فعاليتهای ترويجي همانند تبليغات، ترويج فروش، روابط عمومي و بازاريابيمستقيم بهکار رود. اينترنت به عنوان يک رسانة ترويجي، فوائد بسيار و البته معايبي را بههمراه دارد. اين مزايا و معايب با جزييات بيشتر در درس نحوة تاثيرگذاری اينترنت روی روابط بازاريابي مورد بررسي قرار ميگيرد.
 Place – مکان: اينترنت يک کانال جديد فروش برای توزيع محصولات از طريق تجارت الکترونيکي فراهم ميآورد. اين امر به شرکتهای کوچک که قبلا در زمينة صادرات به روش سنتي آن شرکت نکرده بودند، امکان مي دهد که به جمع بازارهای خارجي وارد شوند.
 People – افراد : اينترنت نقش ارتباط مستقيم مشتری با سازمان را به يک امر حاشيه ای تبديل نموده است، و از طرف ديگر به طور گسترده ای برای استخدام کارمندان با کفايت مورد استفاده قرار گرفته است.
برای استخدام کارمندان با کفايت مورد استفاده قرار گرفته است.
اينترنت بايد با ديگر فرايندهای بازاريابي مانند telemarketing و بازاريابي مستقيم و فرايندهای ديگر از زنجيه اعتباری يکپارچه شود تا بتواند به عنوان يک ابزار موفق مورد استفاده قرار گيرد.