روند رشد بازاريابی و تبلیغات

روند رشد بازاريابی و تبلیغات در بیان روند پیشرفت بازاریابی و تبلیغات سه دوره را میتوان برشمرد. اولین دوران آن دوران محصولگرایی است. در این دوره که قبل از سالهای  1960 است. اکثر شرکتها محصول گرا بوده اند. از ویژگی های مهم این دوره، مورد زیر را میتوان نام برد: بهینه بودن محصول از نظر کارایی سبب شد تلاش شرکت ها تا حد ممکن بر روی تهیه محصولاتی با کیفیت بالا باشد. دوران دوم، دوران فروش گرایی است. تا سالهای 1960 مصرف کنندگان میتوانستند مارک های مختلفی را انتخاب نمایند و تعدادی از شرکتها با حفظ کارایی محصولات، بیش از میزان موردنیاز مشتریان محصول داشتند. از ویژگی های این دوران، موارد زیر را میتوان نام برد:  فروش، اولویت بالایی داشت تا سود دهی افزایش یابد.  کارایی محصول از اهمیت بالایی برخوردار بود.  از ابزارهای تبلیغ مانند ایجاد گروه های تبلیغاتی و فروش استفاده میشد. با توجه به ویژگیهای این دوره، مفهوم بازاریابی تمامی فعالیتهای حرفه ای را تحت تاثیر خود قرار میدهد و کل فلسفه مدیریت حرفه ها را شامل میشود. تاکید بازاریابی روی تعیین نیازها و خواسته های گروه خاصی …
ادامه مطلب
  • 0