سلسه مراتب تأثیرات تبلیغات

سلسه مراتب تأثیرات تبلیغات محققان مدت های مدیدی را به این موضوع که تأثیرات تبلیغات به صورت زنجیره ای متوالی باهم در ارتباط هستند، یعنی پاسخ به یک متغیر به پاسخ به متغیر دیگر منتهی می شود، شک داشته اند. چنین زنجیره پاسخ های متوالی ، سلسله مراتب تأثیرات نامیده می شود.سلسله مراتب تأثیرات چهارچوبی را از رابطه معیارهای سنجش تبلیغات را فراهم می کند. در حقیقت این چهارچوب فرض می کند که رابطه بین تأثیرات گوناگون تبلیغات وجود دارد. محققان متغیرهای متوالی متفاوتی را در این چهارچوب پیشنهاد داده اند این مراحل متوالی بصورت مدلهای متفاوتی از سلسه مراتب تأثیرات معرفی شده اند. تشریح و طبقه بندی متغیرهای تبلیغات در سلسله مراتب تأثیرات کاتلر، ارزیابی میزان تأثیرگذاری تبلیغات را در دو دسته اندازه گیری آثار ارتباطی واندازه گیری نتایج فروش تبلیغات قرار داده است. در متون ارتباطات تبلیغاتی،  تبلیغات ،ورودی یا محرک محسوب شده است. تبلیغات برای تحریک پردازش های مغزی معینی مانند افکار، احساسات و مقاصد در میان مشتریان به کار گرفته می شود این پردازش ها خروجی های مختلفی را به دنبال خواهد داشت. ورودی ه…
ادامه مطلب
  • 0