مزایای تبلیغات در تجارت الکترونیک

مزایای تبلیغات در تجارت الکترونیک در مقاله مزایای تبلیغات در تجارت الکترونیک از حالتهاي فیزیکی و الکترونیک ابعاد تجارت، تعیینکننده سطوح تجارت الکترونیک بوده و در صورتی که هر سه بعد حالت الکترونیک داشته باشند، بالاترین سطح در تجارت الکترونیک شکل میگیرد. این در حالی است که در تجارت سنتی هر سه عامل، فیزیکی و کاملا قابل لمس هستند و در نتیجه تجارت الکترونیک می تواند در تمام یا بخشی از مراحل چرخه تجاري به کار گرفته شود. چرخه تجاري از جستجوي کالاها و خدمات متناسب با نیازها، جستجوي عرضه کننده و انجام مذاکره، سفارش، حمل و پرداخت بها، فعالیت ها و خدمات پس از فروش مثل گارانتی تشکیل شده است. دستاوردهاي تجارت الکترونیک از جمله دستاوردهاي تجارت الکترونیک ؛ حضور عرضه کنندگان در یک بازار جهانی قابل رویت براي کلیه خریداران است که مزایاي فراوانی دارد، ولی از سوي دیگر امکان مقایسه با سایر رقبا را نیز براي تقاضاکننده به وجود می آورد و عرضهکننده را از انحصار خارج میکند. دستاورد دیگر، انجام مذاکرات هوشمند در محیط اینترنت است که به وسیله آن عرضه کنندگان میتوانند قیمت هاي متفاوتی براي شرایط گوناگ…
ادامه مطلب
  • 0