مزایای تبلیغات در تجارت الکترونیک

مزایای تبلیغات در تجارت الکترونیک

در مقاله مزایای تبلیغات در تجارت الکترونیک از حالتهاي فیزیکی و الکترونیک ابعاد تجارت، تعیینکننده سطوح تجارت الکترونیک بوده و در صورتی که هر سه بعد حالت الکترونیک داشته باشند، بالاترین سطح در تجارت الکترونیک شکل میگیرد. این در حالی است که در تجارت سنتی هر سه عامل، فیزیکی و کاملا قابل لمس هستند و در نتیجه تجارت الکترونیک می تواند در تمام یا بخشی از مراحل چرخه تجاري به کار گرفته شود. چرخه تجاري از جستجوي کالاها و خدمات متناسب با نیازها، جستجوي عرضه کننده و انجام مذاکره، سفارش، حمل و پرداخت بها، فعالیت ها و خدمات پس از فروش مثل گارانتی تشکیل شده است.

دستاوردهاي تجارت الکترونیک

از جمله دستاوردهاي تجارت الکترونیک ؛ حضور عرضه کنندگان در یک بازار جهانی قابل رویت براي کلیه خریداران است که مزایاي فراوانی دارد، ولی از سوي دیگر امکان مقایسه با سایر رقبا را نیز براي تقاضاکننده به وجود می آورد و عرضهکننده را از انحصار خارج میکند. دستاورد دیگر، انجام مذاکرات هوشمند در محیط اینترنت است که به وسیله آن عرضه کنندگان میتوانند قیمت هاي متفاوتی براي شرایط گوناگون ارائه دهند و محصولاتی که داراي سود کمتر یا بدون سود بودهاند، با این نوع مذاکره ممکن است با قیمت مناسب معامله شوند و بفروش برسند. با این مقدمه به نظر میرسد که شرکتها و عرضه کنندگان در صورت داشتن شرایط لازم براي بهره گیري از دستاوردهاي تجارت الکترونیک مزایاي زیادي کسب خواهند کرد.

مزایای تبلیغات در تجارت الکترونیک

از جمله این مزایای تبلیغات در تجارت الکترونیک

  •  دستیابی به یک بازار فروش 24ساعته در سطح جهان
  • فروش سریع تر به علت وجود امکانات مکانیزه فروش و انجام معامله
  • هزینه پرسنل فروش کمتر به علت اتوماسیون فرایند آن در اینترنت
  • امکان تماس مستقیم و بدون واسطه با مشتریان
  • امکان جلب بیشتر رضایت مشتریان
  • حجم فروش و سودآوري بیشتر

وسرانجام ماهیت تعامل چند جانبه در شبکه اینترنت، امکان ارتباط متقابل مخاطبان را فراهم آورده است و آگهی دهنده میتواند از نظرات و انتقادات مخاطبان خود باخبر گردد. به دلیل وابستگی زیاد تجارت الکترونیک به تعامل مستقیم با مشتري، مسئله برقراري خدمات مناسب براي مشتري یکی از مهمترین مسائلی است که شرکتها و عرضهکنندگان باید در نظر گیرند که از جمله این مسائل میتوان فعالیتهاي مرتبط با توصیه محصولات و تبلیغات را نام برد.