نگاهی به فرايند ارتباط

نگاهی به فرایند ارتباط برای برقراری ارتباط مؤثر، ارتباط گر باید بداند كه فرایند ارتباط چگونه كار میكند. در هر فرایند ارتباطی،نه عنصر دخالت دارند كه دوتای آنها، یعنی فرستنده و گیرنده، طرفهای اصلی فرایند به حساب می آیند. دوتای دیگر، ابزارهای اساسی ارتباط هستند كه عبارتند از پیام و رسانه. چهار عنصر دیگر از این مجموعه،در شمار كاركردهای اولیه ارتباط قرار میگیرند كه شامل: رمزگذاری، رمزگشایی، پاسخ، و پسخورد است. آخرین عنصر نیز نوفه یا نویز فرایند است. عناصر نه گانه فرایند ارتباط فرستنده ( sender ): طرفی كه پیام را به طرف دیگر میفرستد. رمزگذاری (encoding ): فرایند تبدیل پیام یا اندیشه موردنظر به شكل های نمادین. به عنوان مثال،دفتر تبلیغاتی، واژهها، عبارات و تصاویری را در قالب یك آگهی كه قرار است پیام موردنظر را برساند،انتخاب و تدوین میكند. پیام (message): مجموعه واژه ها، تصاویر یا نمادهایی كه فرستنده با تنظیم خاصی میفرستد. رسانه (media): مجراهای ارتباطی كه از طریق آنها پیام از فرستنده به سمت گیرنده انتقال مییابد. رمزگشایی ( encoding): فرایندی كه طی آن، گیرنده، معنا…
ادامه مطلب
  • 0