تاثیر تبلیغات اینترنتی

تاثیر تبلیغات اینترنتی

تبليغات يكی از ابزارهای مهم ارتباطی در كسب و كار است. موفق بودن يا نبودن بسياری از سازمانها و شركتها در كيفيت فعاليتهای تبليغاتی شان نهفته اسـت. بديهی است استمرار و توسعه فروش كالا و خدمات زمانی ميسر مي شود كه طرح تبليغاتی مشتری را جذب كند. بر اساس تبليغات مؤثر، اگـر روانشناسی نياز و سليقه مشتری و نيز محتوای مناسب و هنرمندانه پيام در تبليغ كالا و خدمات لحاظ شود، از آن كالا و خدمات استقبال بيشتری خواهد شد. به باور نويسنده مقاله،يكی از عوامل مهم در تبليغ عامل اخلاق اسـت. در اين مقاله موارد گوناگون اخلاقی معرفی شده است و با استفاده از مطالعات گوناگون در حوزه تبليغات اينترنتی رموز تبليغات موفق بيان شده است؛ رموزی كه مبتنی بر الگوی ارائه شـده محقق است. اين اطلاعات موجب جذب بـيشتر و بازگشت مجدد مشـتريان الكترونيكی خواهد بود. در پايان، از طريق پرسشنامه ای كـه متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الكترونيک به آن پاسخ داده اند زمينه تاييد يا تغيير اين الگو فراهم شده است

تاثیر تبلیغات اینترنتی

صنعت تبلیغات

امروزه اينترنت به مثابه رسانه ای قدرتمند در اختيار صنعت تبليغات قرار گرفته است. به دليل ويژگی ها و مزيت های فراوانی كه اينترنت در مقايسه با رسانه های سنتی دارد تبليغات اينترنتی شاهد رشد فراوان در طی ساليان اخير بوده است .

جهت درج تبلیغات کسب و کار  و خدمات  ثبت نام کنید

30 دی 1400 10:21 ق.ظ