تاثیر تبلیغات اینترنتی

تاثیر تبلیغات اینترنتی

تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار است. موفق بودن یا نبـودن بسیاری از سازمانها و شرکتها در کیفیت فعالیتهای تبلیغاتی شان نهفتـه اسـت. بدیهی است استمرار و توسعه فروش کالا و خدمات زمانی میسر می شود که طرح تبلیغاتی مشتری را جذب کند. بر اساس تبلیغات مـؤثر، اگـر روانشناسـی نیـاز و سلیقه مشتری و نیز محتوای مناسب و هنرمندانه پیام در تبلیغ کالا و خدمات لحاظ شود، از آن کالا و خدمات استقبال بیشتری خواهد شد. به بـاور نویسـنده مقالـه،یکی از عوامل مهم در تبلیغ عامل اخـلاق اسـت. در ایـن مقالـه مـوارد گونـاگون اخلاقی معرفی شده است و با اسـتفاده از مطالعـات گونـاگون در حـوزه تبلیغـات اینترنتی رموز تبلیغات موفق بیان شده است؛ رموزی که مبتنی بر الگوی ارائـه شـده محقق است. این اطلاعات موجب جـذب بـیشتـر و بازگشـت مجـدد مشـتریان الکترونیکی خواهد بود. در پایان، از طریق پرسـشنامـه ای کـه متخصصـان حـوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک به آن پاسخ داده اند زمینه تأیید یا تغییر ایـن الگو فراهم شده است

تاثیر تبلیغات اینترنتی

صنعت تبلیغات

امروزه اینترنت به مثابه رسانه ای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته است. به دلیل ویژگیها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با رسانه های سنتی دارد تبلیغات اینترنتی شاهد رشد فراوان در طی سالیان اخیر بوده است .

مرداد 15, 1399 5:21 ب.ظ