هدف از تبلیغات کسب و کار اینترنتی

در مقاله هدف از تبلیغات کسب و کار اینترنتی ، همه ما شنیده ایم که برای آغاز  هر کار، به محرکی قوی و شور و شوق فراوان، احتیاج است. اما داشتن این حرارت اولیه به تنهایی کاری از پیش نمی برد.

شما به یک برنامه احتیاج دارید. در زمینه تجارتتان، درخصوص مشتریان و رقبای خود عمیقاً تحقیق کنید و یک مدل حقیقی و مفید برای تجارت خود ساخته و روی یک سوال مهم تکیه کنید .

چگونه می خواهید پول در بیاورید؟

فرض کنید که در صدد باز کردن یک مغازه هستید. محلی را انتخاب می کنید که باید هزینه اجاره آنرا بپردازید. ممکن است مخارج زیادی نیز برای تهیه دکورمناسب متحمل شوید بدون آنکه به نحوه بازگشت این هزینه ها بی اندیشید. محصولات شما کامل نیستند و به فکر بازاریابی هم نیستید. قطعا پس از چند ماه تجارت شما سقوط خواهد کرد. بازاریابی به عبارتی میتوان گفت هدف و سرمایه گذاری بار روی محصولات میباشد اگر بار محصولات خود بازاریابی و یا هدفگیری نداشته باشید نمیتوانید به آن صورت دلخواه فاروش داشته باشید.

هدف از تبلیغات کسب و کار اینترنتی

ارزان فروشی


تازه کاران کسب و کار اینترنتی نیز گاهی فریب کمیت را میخورند و به کیفیت اهمیت نمیدهند. آنها در این فکر هستند که اگر جنسهای ارزان قیمت را عرضه کنند، فروش بهتری خواهند داشت و بزودی میلیونر خواهند شد. اما این تصور غلط است .

 

نوپایان کسب و کار اینترنتی قیمتهای محصوﻻت و خدمات خود را بسیار پائین در نظر میگیرنـد و به این ترتیب در طول زندگی کاری خود نگران پول درآوردن خواهند بود و حتـی زمـانی کـه سفارشـی دریافت میکنند، خوشحال نخواهند شد زیرا فروش برای آنها سود کافی به همراه نخواهـد داشـت. و از طرفی یک نکته خیلی مهمی را که در بخش فروش به آن خواهیم پرداخت را در کارهایش رعایت نکرده این است که برای محصوﻻت و کاﻻهای خود توجیه قیمتی ندارد.

حاﻻ اینکه توجیه قیمت یعنی چی؟ و به چه دردی میخورد را در بخش فـروش بـه آن میپـردازیم کـه یکی از مهم ترین شاخصه های اصلی فروش بیشتر میباشد.

قبل از قیمت گذاری، همه چیز را بسنجید. هزینه های ثابت و متغیر را محاسبه کنید. روشهای تجـاری و قیمت های رقبا را مورد توجه قرار دهید و استراتژی فروش و بازاریابی خـود را بهینـه کـرده و درآمـد قابل قبول خود را در نظر آورید.

 

ما معتقد هستیم که شما می بایست به هر میزان که در زمینه وب سایت و یا آگهی اینترنتی  خود سرمایه گذاری مـیکنیـد، باید برگشت سرمایه و مشتری داشته باشید.

 

یک بازاریاب باید تا جایی که میتواند و در هر زمان، از این عامل و شاخص مهم استفاده کند و آن را به کار گیرد. به طور مثال باید بتواند با استفاده از این حس خود، تمایـل و علاقه مشـتریان را شناسـایی کرده و در جهت ایجاد و تثبیت قرارداد با مشتریان به کار گیرد.

برقراری ارتباط موفـق بـا مشـتریان

به طور کلی میتوان گفت، برقراری ارتباط موفـق بـا مشـتریان از طریـق کنجکـاوی مـا در علایق و نیازهای مشتریان حاصل میشود چرا که مشتریان مختلف علایق و سلایق مختلفی دارنـد، بـرای برخـی کیفیت مهمتر است و برای برخی قیمت، برای برخی رفتار فروشنده مهمتر از کاﻻیی است که میخرنـد و برای گروهی دیگر نه .

ارزان بودن کالا

باید بدانیم که صرفاً ارزان بودن کاﻻیی، تنها شـاخص موردپسـند مشـتری نیسـت چـرا کـه گروهـی قلیلی از مردم، دوست دارند احساس کنند که میتوانند بهترین ها را بخورند و بپوشـند و اگـر بـا آنهـا طوری رفتار شود که استطاعت چیزی را ندارند، دل آزرده میشوند. مردم عمـدتاً بـیشتـر چیزهـا را بـا قیمت و ارزش مادی تخمین میزنند، حتما ضربالمثل معروف »مردم عقلشان به چشمشـان اسـت« را شنیده اید.

این ضرب المثل حتی در میان سایر جوامع نیز مصداق دارد. برای نمونـه فروشـگاه بزرگـی در حومـه لس آنجلس در شب عید کریسمس، کلاهی را به مبلغ 1000 دﻻر به معرض نمایش گذاشته بود، جمعیـت خانم هایی که برای دیدن آن کلاه آمده بودند آنقدر زیاد بود که همه آنها در فروشـگاه نمـیگنجیدنـد و عده ای در بیرون فروشگاه منتظر ورود بودند. بازاریاب موفق نیز باید این عامل را در روانشناسی فروش به کار بگیرد.