تعمیرات رویه کوبی مبلمان

تعمیرات ورویه  انواع مبلمان:استیل،نیمه استیل،راحتی،نیمه راحتی پذیرفته میشود . کلیه خدمات رویه کوبی ازجمله(مبل خام وتعمیرات مبل)انجام میشود . تقویت یا تعویض اسفنج وفوم سرد […]