اهمیت تبلیغات اینترنتی

اهمیت تبلیغات اینترنتی اهمیت تبلیغات اینترنتی در فرش به عنوان عاملی تأثیرگذار در قیمت، فروش، ارائۀ کیفیت برتر فرش فرصتی برای ترغیب مشتریان فرش به خرید این کالاست. با توجه به محرکهای محتوایی و ارتباطی، خرید فرش دستباف نیاز به شناخت دارد. فرایند خرید فرش در سه مرحله انجام میگیرد. ابتدا مشتری نیاز دارد که در مورد کالای مذبور شناخت کافی داشته باشد. سپس در مواجه با خرید کالا آن را لمس میکند و احساسی که نسبت به رنگ، طرح و بافت فرش مییابد مرحلۀ نهایی را که خرید کالا است شکل میدهد. بر اساس مدل ساختاری نتایج ذیل حاصل میشود: محرکهاي محتوایي بر واکنش شناختي محرکهاي محتوایي بر واکنش احساسي محرکهاي محتوایي بر نگرش مصرف کننده تأثیر محرکهاي ارتباطي بر واکنش شناختي محرکهاي ارتباطي بر واکنش احساسي محرکهاي ارتباطي بر نگرش مصرف کننده تأثیر خروجي نرم افزار نشان دهندۀ مناسب بودن مدل ساختاري برازشیافته براي آزمون فرضیه هاست. نتایج برازش مدل ساختاری پژوهش نشان میدهد که مقدار  2 به 856,3 / 328  df کمتر از  3 و مقدار مناسب و پاییني است. میزان  RMSEA= 0/047 نیز نشان دهندۀ…
ادامه مطلب
  • 0

اهمیت تبلیغات اینترنتی

اهمیت تبلیغات اینترنتی در گذشته آگهی تبلیغاتی تنها به منظور اعلان یا مطلع کردن عامه مردم به کار میرفت که به اشکال مختلف از جمله جارزدن در اماکن عمومی، نصب اعلانات دولتی در معابر و یا چاپ آگهی در مطبوعات، در تاریخ ضبط شده است. در دنیاي امروز که عصر تولید انبوه و مصرف نام گرفته بخش مهمی از هدف تبلیغات، مطّلع کردن مردم از تازه هاي تولید است وتبلیغات کوششی کم وبیش نظام مند براي تحت تأثیر قراردادن عقاید، نگرش ها و یا رفتارهاي دیگران با استفاده از نمادهایی چون کلمات، اشارات، پلاکاردها، بناهاي یادبود، موسیقی،لباس، آرایشمو، نشانه ها، طرحهاي روي سکه ها، تمبرهاي پستی و نظایر آنهاست. وجه تمایز عمده تبلیغات با گفتوگوهاي معمولی و تبادل آزادانه عقاید، تأکید بالنّسبه زیاد برهدفمندي و قابلیت نفوذ فعالیت هاي تبلیغاتی است. به بیان روشن تر، مبلّغ، هدف یا اهدافی خاص را دنبال میکند و براي دستیابی به این اهداف، در بیان حقایق، بحث ها و نمادها به گزینش میپردازد و راه و روشی را برمیگزیند که بیشترین میزان تأثیر را به همراه آورد.از دیدگاه علمی، تبلیغات به مجموعه اي از مفاهیم، روشها، ابزار و فعالیت هایی …
ادامه مطلب
  • 0