اهمیت تبلیغات اینترنتی

اهمیت تبلیغات اینترنتی در گذشته آگهی تبلیغاتی تنها به منظور اعلان یا مطلع کردن عامه مردم به کار میرفت که به اشکال مختلف از جمله جارزدن در اماکن عمومی، نصب اعلانات دولتی در معابر و یا چاپ آگهی در مطبوعات، در تاریخ ضبط شده است. در دنیاي امروز که عصر تولید انبوه و مصرف نام گرفته بخش مهمی از هدف تبلیغات، مطّلع کردن مردم از تازه هاي تولید است وتبلیغات کوششی کم وبیش نظام مند براي تحت تأثیر قراردادن عقاید، نگرش ها و یا رفتارهاي دیگران با استفاده از نمادهایی چون کلمات، اشارات، پلاکاردها، بناهاي یادبود، موسیقی،لباس، آرایشمو، نشانه ها، طرحهاي روي سکه ها، تمبرهاي پستی و نظایر آنهاست. وجه تمایز عمده تبلیغات با گفتوگوهاي معمولی و تبادل آزادانه عقاید، تأکید بالنّسبه زیاد برهدفمندي و قابلیت نفوذ فعالیت هاي تبلیغاتی است. به بیان روشن تر، مبلّغ، هدف یا اهدافی خاص را دنبال میکند و براي دستیابی به این اهداف، در بیان حقایق، بحث ها و نمادها به گزینش میپردازد و راه و روشی را برمیگزیند که بیشترین میزان تأثیر را به همراه آورد.از دیدگاه علمی، تبلیغات به مجموعه اي از مفاهیم، روشها، ابزار و فعالیت هایی …
ادامه مطلب
  • 0