اهمیت تبلیغات اینترنتی

اهمیت تبلیغات اینترنتی

در گذشته آگهی تبلیغاتی تنها به منظور اعلان یا مطلع کردن عامه مردم به کار میرفت که به اشکال مختلف از جمله جارزدن در اماکن عمومی، نصب اعلانات دولتی در معابر و یا چاپ آگهی در مطبوعات، در تاریخ ضبط شده است. در دنیاي امروز که عصر تولید انبوه و مصرف نام گرفته بخش مهمی از هدف تبلیغات، مطّلع کردن مردم از تازه هاي تولید است وتبلیغات کوششی کم وبیش نظام مند براي تحت تأثیر قراردادن عقاید، نگرش ها و یا رفتارهاي دیگران با استفاده از نمادهایی چون کلمات، اشارات، پلاکاردها، بناهاي یادبود، موسیقی،لباس، آرایشمو، نشانه ها، طرحهاي روي سکه ها، تمبرهاي پستی و نظایر آنهاست. وجه تمایز عمده تبلیغات با گفتوگوهاي معمولی و تبادل آزادانه عقاید، تأکید بالنّسبه زیاد برهدفمندي و قابلیت نفوذ فعالیت هاي تبلیغاتی است. به بیان روشن تر، مبلّغ، هدف یا اهدافی خاص را دنبال میکند و براي دستیابی به این اهداف، در بیان حقایق، بحث ها و نمادها به گزینش میپردازد و راه و روشی را برمیگزیند که بیشترین میزان تأثیر را به همراه آورد.از دیدگاه علمی، تبلیغات به مجموعه اي از مفاهیم، روشها، ابزار و فعالیت هایی گفته میشودکه براي شناساندن مزایا، منافع، مضرات و ویژگی هاي اشیا، کالاها، محصولات، خدمات   تجارت، طرحها، پدیده ها، افکار، نگرش ها و عقاید، به سازمانها، نهادهاي اجتماعی و جامعه به کار گرفته میشود. تبلیغ در مفهوم کلی، رساندن پیام به دیگران از راه برقراري ارتباط به منظور ایجاد تغییر و دگرگونی در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان است که بر سه عنصر پیامگیرنده مخاطب، پیام دهنده رسانه و محتواي پیام مبتنی است.

اهمیت تبلیغات اینترنتی

تبلیغات اینترنتی و ایده

در تبلیغات، تنها رساندن یک ایده پایان کار نیست بلکه اقناع یا ترغیب مخاطب در جهت دستیابی به هدف خاص مورد نظر است. پس پایه اصلی تبلیغات ارتباطات 1است.تبلیغات در جهان معاصر، با گستره و نفوذي فوق العاده، حیات اجتماعی انسان را در سلطه خویش گرفته و تلاش میکند تا ارزش هاي مورد نظر مالکان صنایع و شرکت هايتجاري را بر زندگی بشر امروز تحمیل کند. با ظهور انقلاب اسلامی در ایران، تبلیغات تجاري که به سبک و سیاق غربی و مدرن آن و در قالب یک صنعت از سال 1332ه . جریان بود، به طور کلی از رسانه ها رخت بربست، و ارزش هاي تبلیغاتی نیز با انتقادهایی همچون مصرف گرایی، غربزدگی، سودجویی و صنایع مونتاژ رو به رو شد. بروز جنگ تحمیلی، تحریم هاي اقتصادي و نظام اقتصاد دولتی در ایران در کنار محدودیتهاي اعمالشده بر آگهی ها به لحاظ ممنوعیت تبلیغ کالاهاي خارجی و برخی کالاهاي دیگر و همچنینکنترل محتواي آگهی ها، شرایط متفاوتی با گذشته پدید آورد. پخش آگهی از رادیو و تلویزیون ممنوع شد و چاپ آن نیز در مطبوعات با حجم اندك و به شیوه هاي ابتدایی صورت میگرفت.

دوره رکود تبلیغات بازرگانی

این مقطع که دوره رکود تبلیغات بازرگانی است تا سال 1368ه . ش ادامه یافت.با پذیرش قطعنامه سازمان ملل  از سوي ایران در سال 1367ه . ق  و پایان هشت سال جنگ تحمیلی، شرایط جدیدي در کشور پدید آمد که دولت آن را آغاز دوره بازسازي نامید. با تأکید ویژه دولت وقت بر اجراي طرح هاي عمرانی، تشویق بخش خصوصی براي سرمایه گذاري، تسهیل سرمایه گذاريهاي خارجی و خصوصی سازي برخی واحدهاي تولیدي  و خدماتی دولتی، تبلیغات بازرگانی از سوي شهرداري ها مجالی براي رشد یافت واختصاص دیوارها و فضاي شهري به آگهی هاي بازرگانی از سوي شهرداري ها نیز بر رونقآن افزود. امروزه، حجم قابل توجهی از آگهی هاي داخلی و خارجی در مطبوعات به چاپ میرسد و پیام هاي بازرگانی بسیاري در صدا و سیما و سینما پخش میشود، تا جایی که سازمان صدا و سیما نیز  بنا بر مصوبات مجلس شوراي اسلامی  تا حد زیادي به درآمدهاي حاصل از تبلیغات بازرگانی وابسته شده است .

10 خرداد 1398 8:50 ب.ظ