تبليغات در يك نگاه

تبليغات در يك نگاه تبلیغات، بازتاب تمدن و ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی جوامع و كشورهاي مختلف است و علاوه بر نقشی كه در افزایش فروش دارد، براي بهبود ارزش نام تجاري، تقویت جایگاه شركت در افكار عمومی، ایجاد یا تغییر نگرشهاي مخاطبان و تنظیم مناسبات تجاري نیز به كار میرود. تبلیغات تجاري (Advertising )با تبلیغات مردمی (Propaganda ) معروفیت و استقبال عمومی( Publicity)و روابطعمومی(Public relations تفاوت دارد. تبلیغات را میتوان به عنوان آگهی هاي طبقه بندي شده (نیازمنديها در مطبوعات)، مفهومی ساده دانست و یا بر حسب نوع رسانه مورد استفاده،پدیدهاي پیچیده تلقی كرد. در كتابهاي درسی و متون دانشگاهی، تعاریف متعدد و گوناگونی براي تبلیغات ارائه شده است. با پیدایش و رخنه رسانه هاي جدید در زندگی اجتماعی و دسترسی افراد به وسایل ارتباطی فراوان میتوان تعاریف قبلی را اصلاح و تكمیل كرد. معروفترین و پرطرفدارترین تعریف، از سوي (انجمن آمریکایی بازاریابی) AMA به این شرح ارائه شده است: تبلیغات، هر نوع معرفی و ارتقاي غیرشخصی اندیشه ها، كالاها و خدمات است كه با پرداخت پول انجام میشود و حامی مالی مشخص…
ادامه مطلب
  • 0