تبلیغات اینترنتی موفق

تبلیغات اینترنتی موفق تبليغات يكي از ابزارهاي مهم ارتباطي در كسب و كار است. موفق بودن يا نبـودن  بسياري از سازمان ها و شركت ها در كيفيت فعاليت هاي تبليغاتي شان نهفتـه  اسـت . بديهي است استمرار و توسعة فروش كالا و خدمات زماني ميسر مي شود كه طرح تبليغاتي مشتري را جذب كند. بر اساس تبليغات مـؤثر ، اگـر  روان شناسـ يِ  ن يـاز و سليقة مشتري و نيز محتواي مناسب و هنرمندانة پيام در تبليغ كالا و خدمات لحاظ شود، از آن كالا و خدمات استقبال بيش تري خواهد شد. به بـاور  نوي سـندة مقالـه ، يكي از عوامل مهم در تبليغ عامل اخـلاق  اسـت . در ا يـن مقالـه  مـوارد  گونـاگون  اخلاقي معرفي شده است و با اسـتفاده  از مطالعـات  گونـاگون  در حـوزة تبليغـات  اينترنتي رموز تبليغات موفق بيان شده  است؛ رموزي كه مبتني بر الگوي ارائـه شـدة محقق است. اين اطلاعات موجب جـذب بـيش تـر و بازگشـت مجـدد مشـتريان الكترونيكي خواهد بود. در پايان، از طريق پرسـش  نامـهاي كـه  متخصصـان حـوزة فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك به آن پاسخ داده اند زمينة تأييد يا تغيير ا يـن الگو فراهم شده است.امروزه اينترنت به مثابه رسا…
ادامه مطلب
  • 0

تبليغات اينترنتی موفق

تبليغات اينترنتی موفق مهمترين قسمت تبليغات اينترنتی موفق ارزيابي آن هاست. برنامه هاي تبليغـاتی  معمـولا بايد امكان ارزيابي تأثيرات ارتباطي و تأثيرات بر فروش را فراهم كند. تبليغ كننده با اسـتفاده از روشهاي ميداني يا آزمايشگاهي قادر است به اطلاعـات مربـوط بـه نگـرش مخاطبـان درباره آگهي هاي مختلف و تأثير هريك از آنها در رفتار خريد مصرفك ننـدگان دسترسـي يابد و پس از تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده، دربارة محتوا يا ساختار پيامها، تغيير رسانه و ديگر عناصر مربوط به راهبرد تبليغات تصميمات بهبودبخشي اتخاذ كند. پس از مطالعة اين مطالب قادر خواهيم بود براي تبليغ مناسب اينترنتي الگويي ارائه دهيم كه در راستاي جذب رضايت مشتريان الكترونيكي است. در نمودار بالا تبليغكننده قادر است با رعايت تمامي موارد و بر اساس اولويت ذكرشده به تبليغ موفق اينترنتی دست يابد. دربارة برخي موارد در اين الگو توضيح بـيشتـري ارائـه شده است.انتخاب نوع تبليغ بنا بر هدف تبليغ كننده: تبليغ كننده ميتواند بـر اسـاس هـدفي كـه در تبليغش دارد يكي از انواع تبليغات زير را استفاده كند.تبليغات متني: ت…
ادامه مطلب
  • 0