تبلیغات

تبلیغات تبلیغات عبارت است از تبلیغات، تلاشی برای تاثیر گذاری بر افراد و کنترل رفتار آنان برای رسیدن به یک مجموعه ی هدف های مشخص است  و عاملی ارتباطی برای تاثیر بر مخاطب و تغییر نگرش، انگیزش و دانش و رفتار اوست . تبلیغات مدرن و امروزی امروزه تبلیغات با همسو شدن با فناوریهای موبایل و دیجیتال، حوزه ی تاثیر گذاری های خود را بر مصرف کنندگان وسعت بیشتری بخشیده است؛ بطوری که فناوری اثرات تبلیغات بیرون از خانه را تقویت کرده و آن را از یک رسانه ی منفعل به رسانه ای کاملا تعاملی تبدیل کرده است. و این فناوری به سرعت در حال دگرگونی است که در پی آن میدان عمل هنرمندان گسترش می یابد . روند تبلیغات تبلیغات تا ادوار تاریخی کهن قدمت دارد و به عنوان بخشی ازحوزه ی زیست انسانی، سیر تحولی طولانی را از سر گذرانده است. اما طی دو سده ی گذشته با پیدایش جامعه ی صنعتی، تبلیغات به طور کلی ضرورت و گستردگی بی سابقه ای پیدا کرده است، بخشی از این تحول ناشی از ابداع صنعت چاپ بودکه به شکل گیری اطلاعیه ی تبلیغاتی منجر شد. با رشد تکنیک های چاپ و تصویر سازی،تبلیغات از امکان درج تصاویرنیز برخوردار شدن…
ادامه مطلب
  • 0

تبلیغات

تبلیغات تبلیغات یكی از ابزارهای مهم ارتباطی در كسب و كار است. موفق بودن یا نبـودن بسیاری از سازمانها و شركتها در كیفیت فعالیتهای تبلیغاتی شان نهفتـه اسـت. بدیهی است استمرار و توسعه فروش كالا و خدمات زمانی میسر می شود كه طرح تبلیغاتی مشتری را جذب كند. بر اساس تبلیغات مـؤثر، اگـر روانشناسـی نیـاز و سلیقه مشتری و نیز محتوای مناسب و هنرمندانه پیام در تبلیغ كالا و خدمات لحاظ شود، از آن كالا و خدمات استقبال بیشتری خواهد شد. به بـاور نویسـنده مقالـه، یكی از عوامل مهم در تبلیغ عامل اخـلاق اسـت. در ایـن مقالـه مـوارد گونـاگون اخلاقی معرفی شده است و با اسـتفاده از مطالعـات گونـاگون در حـوزه تبلیغـات اینترنتی رموز تبلیغات موفق بیان شده است؛ رموزی كه مبتنی بر الگوی ارائـه شـده محقق است. این اطلاعات موجب جـذب بـیشتـر و بازگشـت مجـدد مشـتریان الكترونیكی خواهد بود. در پایان، از طریق پرسـشنامـه ای كـه متخصصـان حـوزه فناوری اطلاعات و تجارت الكترونیك به آن پاسخ داده اند زمینه تأیید یا تغییر ایـن الگو فراهم شده است. امروزه اینترنت به مثابه رسانهای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته…
ادامه مطلب
  • 0