بررسی واژگان تبلیغ

بررسی واژگان تبلیغ

تبلیغ واژهای عربی است که به صورت مصدر متعدی بر وزن »تفعیل« از مـاده »بلـغ« بـه معنای »رسانیدن« ثبت شده است. البته در زبان فارسی این معنا کمتر بهکار مـیرود ولـی بـا
حفظ ماده و تغییر در محتوا زیاد استفاده میشود؛ که همان تبلیغ اصطلاحی میباشد.


در زبان فارسی مرحوم دهخدا، معنای اصطلاحی رایج آن را چنین ضـبط نمـوده اسـت:


رسانیدن عقاید دینی یا غیر آنها با وسایل ممکنه. ملک الشعرای بهار برای این واژه معـادل فارسی آوازهگری را پیشنهاد داده است که چندان مقبول طبع عوام و خواص نیفتـاده و در
کل »تبلیغ« در معنای اصطلاحی مذکور رواج بیشتری دارد.

در زبان انگلیسی برای رسانیدن این معنا واژگان متعددی وجود دارد از آن جمله :


واژه
Propaganda است که به معنای تکثیر کردن، بارورساختن، پرورانـدن و زاد و ولـد کردن است و به »باورساختن« و »پرورش باورها« نیز اطلاق میشود.

این واژه خود از نام و عملکرد congregatio de propaganda fide یا »مجمـع تبلیـغ و ترویج ایمان« مشتق شده است. مجمع مزبور سازمانی متشکل از کاردینالهای کاتولیک بـود
که در سال 1622م. به منظور فعالیت های مذهبی تأسیس شد. برای بسیاری از کاتولیک های رومی ممکن است این واژه حداقل در فرهنگ واژه های مذهبی و کلیسایی واژهای قابل احترام باشد،

اما برای بسیاری از مردم یادآور سبعیت و اهداف دورغین جنگ های جهانی اول و دوم و عملکـرد وزارت تبلیغات نازیها و عهد شکنی های سیاست مداران است .

اصطلاح تبلیغات سیاسی معنای رایج این واژه بهشمار میآید که به طور عمده در خلال جنگ جهانی اول رواج یافت. این اصطلاح به قراین متعددی در ذهن مـردم تـداعی کننـده
نشر دروغ، نیرنگ و شستشوی مغزی بوده است و هدف آن را سخن پراکنی و نشر اطلاعات و آرای فریبنده، یکسویه و مغرضانه میدانند. به اعتقاد پارتکانیز 1و ارنسون 2تبلیغات سیاسی
عبارت است از طرح یک طرفه عقاید و دیدگاه ها، به نحوی که مخاطب را به گونـه ای داوطلبانـه و از روی اختیار به پذیرش آن وادار سازد، چنانکه گویی این در اصل فکر و نظـر خـود او
.(Wadeley, 1997) بوده است.


پروپاگاندا تلاشی است، سنجیده و منظم برای شکل دادن به ادراک ها، ساختن یا دستکاری کردن شناخت ها و هدایت رفتار برای دستیابی به یک پاسخ کـه خواسـته مـورد نظـر مبلـغ را
تقویت میکند. پروپاگاندا تلاشی است، برای برقراری ارتباط مستقیم و هدایت شده با هدفی که از پیش تعیین شده است. افزون بر این پروپاگاندا میکوشد در یک حـوزه معـین، دارای
اطلاعاتی باشد و پاسخها برای تبلیغ چنان دستکاری شوند که بتوان آنها را در آن حوزه معین نگهداری کرد (جاوت و اودائل)
کمونیستها به واژه
propaganda واژه Agitation به معنای تهییج و تحریک را افزوده انـد که به اختصار با واژه Agitprop از آن یاد میشود. این واژه ترکیبی، ابتدا از سـوی گئـورگی
پلخانف 3نظریه پرداز مارکسیست و سپس لنین در بیانیه »چه باید کرد؟« ) (1902استفاده شد.

لنین در تشریح این واژه ترکیبی، تبلیغات
4 را به معنای استفاده مستدل از بحث های تـاریخی و علمی برای آموزش افراد حزبی روشنفکر و تحصیل کرده یا به عبارت دیگر افراد آگاه و مطلع و تهییج 5را به معنای استفاده از شعارها، تمثیل ها و نیمـه حقـایق بـه منظـور بهـره گـرفتن از نارضایتی افراد کم سواد به کار برده است

 

خرداد 14, 1398 6:38 ب.ظ