80,000 تومان

دفتر وکالت

اجاره دفتر به وکلا و مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده به صورت ساعتی وکلا و مشاوران حقوقی در الویت هستن