بهینه سازی هزینه تبلیغات اینترنتی

در بهینه سازی هزینه تبلیغات اینترنتی ابتدا بیایید دو تا از رایجترین استدﻻل های غلط را در این باره مورد بررسی قرار دهیم:

اول؛ آن تبلیغاتی است که به طور اعجاب انگیز بسیاری از مسیرهایی را کـه در نگهـداری آن مشـکل داشته اید نشان میدهد و دوم آن تبلیغاتی است که اکثر مدیران آنها را انجام میدهند و معموﻻً هیچ اثری ندارد. حال شما کدامیک را برمیگزینید؟

به عقیده من، حقیقت در میان این دو قرار دارد.

بهینه سازی هزینه تبلیغات اینترنتی

  • اگر کسی از شرکت شما و محصوﻻت آن آگاهی ندارد، بدون شک مدت زیادی در بازار کار نخواهید بود. تبلیغات یکی از راه های جلب توجه است و چون ما در جامعه ای زندگی میکنیم که مجبوریم بـرای کوچکترین چیزها بجنگیم، تبلیغات دستکمی از هنر ندارد.
  • زمانی که شما یک هنر، مثلا نقاشی را می آموزید، میفهمید که چگونه رنگ هـای دقیـق و مواد خـام را درست به کار ببرید، به همان خوبی که قلم های مناسب را برای شـکل دادن بـه تخیـلات ذهنـی بـه کـار میبرید. در تبلیغات هم به همان صورت است.
  • قانون هایی وجود دارند که به جنبه های روانی ختم میشوند و کسی را که آماده خرید است، مسـتقیماً تحریک نموده و به عکس العمل وادار میکنند.

اولین گام برای پیشرفت در هر گونه داد و ستدی محل مناسب است و تبلیغات میتوانـد بـه سـاختن یک محیط بهتر و گرمتر کمک کند؛ در واقع جایی که مردم به شنیدن سخنان شما علاقه مند میشوند.

اگر شما علاقه آنها را با یک آگهی خوب برانگیزند، به راحتی میتوانید آنهـا را در مـوقعیتی حسـاس جایی که آنها به محصوﻻت و سرویسهای شما نیاز دارند یا حتی محتاج اند؛ آنها را تحـت سـلطه خـود بگیرید. در این جا شما شانس بیشتری برای به دست آوردن شغل یا فروش بهتر دارید و از دیگران جلـو می افتید.

پس چه چیزی شامل تبلیغات موثر است؟ قانونهای ذکر شده برای داد و ستد چیستند؟