جذبه های آگهی تبلیغاتی بر اساس محتوای پيام

جذبه های آگهی تبلیغاتی بر اساس محتوای پيام به سه دسته طبقه بندي ميشوند :

  1. جذبه هاي منطقي rational appeals
  2. جذبه هاي هيجاني emotional appeals
  3.  جذبه هاي اخلاقي moral appeals

جذبه های منطقی

جذبه هاي منطقي به منفعت شخصي مخاطب مربوط ميشود. اين جذبه ها وعده منافع كاربردي ميدهند؛ مانند عملكرد بهتر، كيفيت بالاتر، مقرون به صرفه بودن يا ارزش فوق العاده محصول. براي تبليغ خودروها با استفاده از جذبه هاي منطقي ميتوان گفت :
مهندسي آن، به مهندسي هيچ خودروي ديگري در جهان شباهت ندارد. با اين عبارت، بر طرح مهندسي، عملكرد و امنيت خودرو تأكيد ميشود، شركت »آي. بي. ام« هنگام معرفي محصولات به كاربران تجارياش، درباره كيفيت، عملكرد، ثبات، اعتماد و بهره وري بهبود يافته آنها صحبت ميكند. جذبه هاي منطقي، به طور ويژه براي موقعيت هاي خريد صنعتي و خريد محصولات بادوام و گران قيمت مناسب اند.

جذبه های هيجانی

جذبه هاي هيجاني ميكوشند هيجانات مثبت و منفي را، كه خريدار را تحريك ميكنند، برانگيزند. اين هيجانات دربرگيرنده جذبه هاي ترس، احساس گناه، شرم و امثال آنهاست و مردم را به انجام كارهايي سوق ميدهند كه بايد انجام دهند مسواك زدن دندانها، بستن كمربند ايمني، خريدن لاستيك جديد براي اتومبيل يا از انجام كارهايي برحذر ميدارند سيگار كشيدن، خوردن غذاهاي پرچربي، افراط در خوردن مواد قندي مثلا خميردندان كرست Crest در يكي از آگهي هايش ضمن نشان دادن حفره هاي دندان الگويي براي تبليغات اينترنتی موفق به منظور جذب مشتريان الكترونيك بيشتر ..

جذبه های اخلاقی

احساس مخاطب جذبه هاي اخلاقي را به سوي آنچه درست و مناسب است هدايت ميكند. اين جذبه ها اغلب براي ترغيب مردم به حمايت از مقاصد و آرمانهاي اجتماعي، نظير محيط زيست سالمتر و تميزتر، روابط نژادي بهتر، حقوق برابر براي اقشار مختلف اجتماع و كمك به افراد معلول يا مبتلايان به بيماريهاي خاص به كار گرفته ميشوند. تبليغات مربوط به برگزاري جشنواره ها و مسابقات فرهنگي و ورزشي به نفع طرح هاي عام ال منفعه از آن جمله اند. در تبليغات مربوط به اين موضوعات، براي جلب توجه و همدردي مخاطبان با ستمديدگان و مددجويان، از جذبه هاي عاطفي ـ هيجاني نيز استفاده ميشود. براي مثال تبليغات مؤسسه محك از اين نوع است.

جمع بندی


از مطالب گفته شده چنين برداشت ميشود كه سنگين بودن بودجه تبليغاتی موفقيت و اثربخشي برنامة تبليغاتی را تضمين نميكند. ممكن است دو تبليغ كننده مختلف مبالغ يكساني صرف تبليغات كنند و نتايج متفاوتي به دست آورند. پيامهاي تبليغاتی به لحاظ ساختار، قالب و محتوا بسيار مهمتر از ميزان پول صرفشده در تبليغات اند. صرف نظر از ميزان بودجه، تبليغات فقط زماني با موفقيت و اثربخشي همراه است كه آگهي ها توجه مخاطبان را جلب و ارتباط مطلوبي با آنان برقرار كنند Moss, 2010 همچنين صداقت كلام تبليغ كننده براي مشتريان الكترونيك بسيار بااهميت است .