مزیت های کسب و کار تبلیغات اینترنتی

مزیت های کسب و کار تبلیغات اینترنتی

تبلیغ در اینترنت مزیتهای زیادی نسبت به تبلیغات سنتی دارد که از آن میان میتوان موارد زیر را نام برد :

مزیت های کسب و کار اینترنتی

  • ایجاد ارتباط دوطرفه : تبلیغات اینترنتی یک ارتباط دوطرفه بین تبلیغ کننده و مخاطب ایجاد میکند . مخاطبان نه تنها تبلیغات را دریافت میکنند بلکه قادرند بازخورد بدهند و سئوالات خود را در مورد محصولات با تبلیغکنندگان مطرح کنند. ایجاد یک پیوند مستقیم 24به لیست محصولات: تبلیغات اینترنتی با یک پیوند مستقیم، دسترسی به اطلاعات محصولات مرتبط را برای مخاطبان فراهم میسازد. این قابلیت غالباً منجر به مبادله محصولات و افزایش تعاملات تجاری میشود.
  • توانایی هدفگیری ایستا و پویای مشتریان : در تبلیغات اینترنتی از روشهای متنوعی برای هدفگیری مشتریان به منظور انتخاب، ارائه و نمایش تبلیغات بصورت ایستا یا پویا استفاده میشود. این روشها ممکن است بر اساس محتوای صفحه، اطلاعات شخصی و مبادله پویای اطلاعات باشند.
  • دسترسی جهانی و شبانه روزی: تبلیغات اینترنتی دارای دسترسی جهانی است و در تمام روزهای سال و تمام ساعت روز در دسترس میباشد که این موجب افزایش قابلیت مشاهده و گسترش بازار آن میشود.
  • ارسال، نگهداری و به روز رسانی آسان: تبلیغات اینترنتی دارای ویژگی نمایش، نگهداری و بروز رسانی آسان است که این به دلیل ماهیت دیجیتالی آن میباشد. کاهش فرایند تهیه و اجرای تبلیغات از 
  • جمله نتایج این ویژگی تلقی میشود.
  • قابلیت اندازهگیری و ردگیری بالا: تبلیغات اینترنتی به دلیل ماهیت دیجیتالی، از قابلیت ردگیری و اندازهگیری بالایی برخوردار است. از روشهای گوناگونی برای ردگیری، ارزیابی عملکرد و سنجش اثربخشی تبلیغات اینترنتی استفاده میشود.
  • طراحی پیام آگهی: به دلیل قابلیت هدف قرار دادن دقیق و مشخص مخاطبان، میتوان پیامها را برای جذب نیازها و خواسته های معین مخاطبان، طراحی کرد. هنگامی که ما دقیقاً مخاطبان را شناسایی میکنیم اطلاعات بهتری در خصوص نیازها و خواسته های آنها به دست میآید. از این رو پیام آگهی ما بسیار جذابتر خواهد بود.
  • قابلیت فروش: در این نوع از تبلیغات پس از نمایش آگهی میتوان بلافاصله فروش را نیز انجام داد. محدودیتهای کسب و کار تبلیغات اینترنتی
  • مشخصات و ویژگیهای مخاطبان: اکثر کاربران اینترنت به محصولات و تکنولوژی مربوط به رایانه علاقه مند هستند و از این رو اکثر تبلیغات شبکه برای محصولات مرتبط با رایانهاست. تنها 144 درصد تبلیغات برای سایر محصولات مصرفی و کمتر از 10درصد آن برای اتوموبیل، مسافرت و خدمات مالی است.