جایگاه ویژه اینترنت در تبلیغات

اینترنت، رسانه اي با توان بسیار گسترده و بالا است که میتواند جایگاه ویژه اي در تبلیغات داشته باشد.(گوگل). انجام تبلیغات در اینترنت در مقایسه با تبلیغات سنتی در رسانه هاي دیگر، مزیت هاي قابل ملاحظه اي دارد که از آن جمله میتوان به امکان ایجاد ارتباط دو طرفه با افراد، ایجاد یک پیوند مستقیم با فهرست کالاها و خدمات، دسترسی 24 ساعته، تسهیل به روز رسانی آگهی ها و کمتر بودن هزینه تبلیغ در اینترنت نسبت به سایر رسانه ها اشاره کرد. با توجه به روند رو به رشد تبلیغات اینترنتی در جهان، یکی از روش هاي رسیدن به رونق در صنعت پوشاك کشور و ایجاد توان رقابتی تولیدات آن با انواع خارجی، توجه به موضوع تبلیغات به ویژه تبلیغات اینترنتی، به عنوان موتور محرك این صنعت میباشد. شرکت هاي تجاري اگر بخواهند به فعالیت هاي خود ادامه دهند و موقعیت خود را در بازار پر رقابت امروز حفظ کنند، چارهاي جز به کارگیري این نوع از تبلیغات ندارند. این امر در مورد شرکت هایی که بخواهند در سطح جهانی فعالیت کنند، مهمتر به نظر میرسد. اما در ایران شرکت هاي به نسبت اندکی توانسته اند از آن به طریق مؤثر استفاده کرده و در جهت مقاصد تبلیغاتی خود بهره گیرند به طوري که مدیران شرکتها بازخور این صنعت تبلیغاتی در ایران را قابل مقایسه با شرکت هاي موجود در سایر نقاط دنیا نمیدانند. یکی از مهمترین مواردي که موجب محدود ماندن تبلیغات اینترنتی در ایران شده است، دانش و اطلاعات ناکافی مدیران سازمان هاي تولیدي و خدماتی از عوامل مؤثر بر اثربخشی تبلیغات در اینترنت می باشد. اسماعیل پور 1392 در مقاله اي با عنوان »عوامل مؤثر بر خرید و تبلیغات اینترنتی در رفتار مشتریان محصولات مصرفی« بیان میکند عواملی مانند اعتماد، نگرش، وفاداري و رضایت، بر تبلیغات اینترنتی و خرید اینترنتی تأثیرگذار هستند. عباسی 1386 در تحقیقی با عنوان »رابطه بین نگرش مصرف کنندگان به وبسایت ها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی« به این نتیجه رسید که مشاهده وبگاه ها به مصرف کنندگان کمک میکند تا نام تجاري تبلیغ شده در اینترنت را به خاطر داشته باشند و همچنین این موضوه باعث ایجاد نگرش مثبت، نسبت به نام تجاري تبلیغ شده، گردیده است. رحمانی 1394 در مقاله خود با عنوان »الگویی براي تبلیغات اینترنتی موفق به منظور جذب مشتریان الکترونیک بیشتر با محوریت اخلاقیات« رعایت موارد مختلف اخلاقی در تبلیغات اینترنتی را 1390 در یکی از رموز موفقیت این نوع تبلیغات دانسته است. کفاش پور تحقیقی که با عنوان »ارزش درك شده و نگرش کاربران در راستاي تبلیغات اینترنتی« انجام داد، به این نتیجه رسید که ارزش درك شده کاربران از سرگرمی و آگاهی بخشی به عنوان دو استراتژي پرکابرد در زمینه تبلیغات اینترنتی، ارتباط مستقیم و معناداري با نگرش کاربران در راستاي تبلیغات اینترنتی دارد. پژوهش حاضر نیز با هدف شناسایی و اولویت بندي عوامل مؤثر بر تبلیغات اینترنتی در بازار صنعت پوشاك ایران با استفاده از روش هاي تصمیم گیري چند شاخصه فازي انجام شده است. با توجه به اینکه در زمینه شناسایی و اولویت بندي عوامل مؤثر بر تبلیغات اینترنتی در حوزه صنعت پوشاك، تحقیقات کمی صورت گرفته است و اغلب براي رتبه بندي این عوامل از روش هاي تصمیم گیري چند شاخصه و به ویژه روش هاي تصمیم گیري چند شاخصه فازي، کمتر استفاده شده است، از این رو با توجه به مزایاي تئوري فازي در بازتاب نگرش واقعی انسان، در این تحقیق بر آن شدیم که به عنوان یک کار نوآورانه از روشهاي فرایند تحلیل شبکه فازي و دیمتل فازي براي رتبه بندي عوامل مؤثر بر تبلیغات اینترنتی در صنعت پوشاك بهره بگیریم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میزان استفاده روزانه افراد از اینترنت، سرعت اینترنت و به کار بردن عبارات، جملات تحریک آمیز و ترغیب کننده در محتواي یک تبلیغ، به ترتیب از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تبلیغات اینترنتی هستند که میتوانند اثربخشی تبلیغات اینترنتی را افزایش دهند. در راستاي نتایج به دست آمده شرکتهاي تولیدي و به خصوص شرکت هاي تولید پوشاك که موضوع مورد مطالعه این پژوهش میباشند.
جایگاه ویژه اینترنت در تبلیغات

جلب اعتماد مشتري به تبلیغات اینترنتی

در ادامه مقاله جایگاه ویژه اینترنت در تبلیغات باید بدانند که جلب اعتماد مشتري به تبلیغات اینترنتی، کاري مشکل است زیرا که ارتباط، به صورت رو در رو نیست و باید از طریق کلمات، جملات، تصاویر، صفحات، اطلاعات و پاسخگویی به موقع به نامه ها، نیازها و تسهیل سفارش و تحویل به موقع و … حس اعتماد را در مشتري احتمالی به وجود آورد که از این طریق میتوان میزان استفاده افراد از اینترنت در جهت هدف مشخص و توجه به تبلیغات موجود براي برطرف کردن نیازهاي مشتریان را افزایش داد. همچنین رشد و گسترش اینترنت مانند سایر رسانه ها مستلزم حمایت سازمان ها و دستگاه هاي دولتی زیربط میباشد. ضعف زیرساخت هاي مخابراتی و ارتباطی از جمله تنگناهاي تبلیغات اینترنتی به شمار می آید. ترمیم و بهبود این زیرساخت ها از جمله، افزایش ظرفیت پهناي باند از مهمترین عوامل افزایش سرعت اینترنت است و از وظایف دولت محسوب میشود که انجام این امر و در نتیجه افزایش سرعت اینترنت نقش مهمی در بهبود و اثربخشی تبلیغات اینترنتی ایفا خواهد نمود. همچنین باید توجه داشت که محتوا و متن تبلیغ نیز براي استفاده در صفحات وب و متن آگهی ها، یک کار حرفه اي است، در حالی که کیفیت پایین محتواي تبلیغات اینترنتی در ایران جذابیت لازم را براي مخاطبان فراهم نساخته است. متن پیام تبلیغاتی باید مخاطب را به سوي خود جذب کند. واژهها و عباراتی که براي پیام تبلیغاتی انتخاب میشوند باید به گونه اي باشند که بتوانند مشتریان را در همان چند ثانیه اول تحریک کرده و آنان را به انجام عمل خرید ترغیب و تشویق کنند. بنابراین براي اثربخشی هر چه بیشتر تبلیغات در میان، مخاطبان باید ویژگیهاي جالب بودن و تحریک کننده بودن در پیام هاي تبلیغاتی، در نظر گرفته شوند. همان طور که میدانیم انجام هر تحقیق و پژوهش با محدودیت هایی مواجه میشود که این پژوهش نیز از آنها مستثنا نیست، از جمله محدودیت هاي تحقیق حاضر، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
  •  کمبود منابع علمی مشابه در این زمینه
  • کمبود منابع مالی
  • ضعف همکاري سازمانها و نهادها
  • گرفتاريهاي شخصی محقق
  • کمبود زمان در اختیار
  • وجود متغیرهاي ناخواسته

براي انجام تحقیقات مشابه در این زمینه نیز میتوان موارد زیر را پیشنهاد کرد:

  1. رابطه بین نگرش مصرف کنندگان به وبگ اهها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی در صنعت لوازم خانگی.
  2. عوامل اثربخشی تبلیغات اینترنتی با تأکید بر بیلبوردهاي اینترنتی مورد مطالعه: صنعت بانکداري
  3. بررسی و رتبه بندي مهمترین مؤلفه هاي تبلیغات اینترنتی در جلب رضایت مشتریان سازمانهاي بیمه گر
  4. بررسی تأثیر میزان توانایی و مهارت مدیران در تبلیغات اینترنتی براي افزایش حجم فروش شرکت ها