بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی عوامل متعددی نیاز به ترفیع 1در بازاریابی را مشخص میسازد؛ ازجمله، افزایش فاصله فیزیکی بین تولیدکننده و مصرف کننده که خود باعث مشکل ارتباط شدهاست و رقابت شدید بین منابع گوناگون و شرکت های مربوط به یک صنعت که فشار زیادی بر برنامه های ترفیعی بازاریابان وارد آورده است. متخصصان بازاریابی معتقدند که در اقتصاد امروز مصرف کنندگان بیشتر در صدد برطرف کردن و ارضای خواسته هایشان هستند تا نیاز هایشان. آنان معتقدند که نیازهای مشتریان راکد مانده است و باید با فعالیت های ترفیعی- و به عنوان بخش مهم آن، تبلیغات - این نیازها را مطرح ساخت (روستا و همکاران، .)  در محیط رقابتی جدید تبلیغات یکی از با اهمیت ترین فعالیت های بازرگانی شده است. در نتیجه شرکتها بخش زیادی از بودجه را برای تولید و به کارگیری تبلیغات، برای رساندن اطلاعات درباره شرکت و محصولاتشان هزینه میکنند. شرکتها امیدوارند که مشتریان محصولات آنها را با توجه به تبلیغات، در غالب پیام هایی که درباره یک برند خاص و محصولات آن دریافت میکنند؛ بخرند (یی لین، .)  کانالهای بسیاری برای رساندن پیام تبلیغ کننده به مصرف کنندگان بوجود…
ادامه مطلب
  • 0