انواع تبلیغات اینترنتی

در مقاله انواع تبلیغات اینترنتی باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که تبلیغات، امر پیچیدهاي است، زیرا تبلیغ كنندگان فراوان و متفاوتی میكوشند تا به گونه هاي متفاوتی به مخاطبان، دسترسی پیدا كنند. گونه هاي مختلف تبلیغات را از نظر می گذرانیم.

تبليغات اینترنتی نام تجاري Brand advertising

 رایج ترین و قابل مشاهده ترین نوع تبلیغات، تبلیغات ملی مصرف كننده است. نام دیگر آن، تبلیغات نام تجاري است كه بر توسعه هویت و تصویر بلندمدت یك نام تجاري تأكید دارد. این نوع تبلیغات میكوشد تا تصویري برجسته از نام تجاري یك محصول، ارائه و گسترش دهد.

 تبليغات اینترنتی خرده فروشی Retail advertising

تبليغات اینترنتی خرده فروشی ، بر معرفی فروشگاه یا مكانی متمركز است كه انواع محصولات را میتوان از آنجا خرید یا خدمات معینی را ارایه میدهد. تبلیغات اینترنتی خرده فروشی، روي قیمت كالا، قابلیت دسترسی، مكان و ساعات كار فروشگاه تأكید دارد.

انواع تبلیغات اینترنتی

تبليغات اینترنتی سياسي

سیاست مداران براي ترغیب مردم به رأي دادن به آنان، از تبلیغات سیاسی استفاده میكنند و این امر، بخش مهمی از فرایند فعالیت هاي سیاسی در بسیاري از كشورهایی راتشكیل میدهد كه اجازه تبلیغات انتخاباتی را به نامزدها میدهند. گرچه منبع مهمی براي ارتباط را رأي دهندگان است، لیكن انتقادات زیادي به این نوع تبلیغات وارد میشود، زیرا اعتقاد بر این است كه تبلیغات سیاسی، بیشتر بر محو شكل و ظاهر قضایاست و نه موضوعات و واقعیت ها .

تبليغات اینترنتی كتاب راهنما

نوع دیگري از تبلیغات كه مردم براي پیدا كردن اطلاعات مربوط به خریدن كالاها یا استفاده از خدمات، به آن مراجعه میكنند، تبلیغات كتاب راهنماست. آشناترین شكل تبلیغات كتاب راهنما كتاب زرد  Yellow pages است، گرچه شكلهاي متفاوت دیگري هم دارد

تبليغات پاسخ مستقيم

تبلیغات از این نوع را میتوان با استفاده از هر رسانه تبلیغی انجام داد كه پست مستقیم یكی از آنهاست، اما پیام با آنچه كه در تبلیغات ملی یا خرده فروشی وجود دارد، متفاوت است. پیام در تبلیغات پاسخ مستقیم میكوشد تا خرید مستقیم را برانگیزد. در این حال، مصرف كننده میتواند با تلفن یا پست، پاسخ دهد تا محصول به طور مستقیم و از طریق پست یا روش هاي دیگر به مصرف كننده تحویل شود.

 تبليغات پيشه- به پيشه

این نوع تبلیغات شامل پیامهایی است كه به سوي خردهفروشان، عمدهفروشان و توزیع كنندگان، همچنین خریداران صنعتی و افراد حرفهاي نظیر حقوق دانان و پزشكان هدایت میشوند. اكثر آگهی هاي مربوط به تبلیغات پیشه به پیشه در نشریات تخصصی، حرفهاي و تجاري چاپ میشوند. از این نوع تبلیغات،گاهی با عناوین تبلیغات شغل به شغل، تبلیغات شركت به شركت، تبلیغات كسب و كار به كسب و كار و تبلیغات تجارت به تجارت نیز یاد میشود.

تبليغات موسسه اي

پیامهاي این نوع تبلیغات، متمركز بر ایجاد هویت براي شركت یا به دست آوردن افكار عمومی، هماهنگ با دیدگاه شركت است 

تبليغات خدمات عمومي

این نوع تبلیغات PSA درصدد انتقال یك پیام به نفع یك آرمان نیك، نظیر پرهیز از تخریب محیط زیست، بدرفتاري نكردن با كودكان، حمایت از بیماران تالاسمی و امثال آن است. این آگهی ها معمولاً به طور رایگان توسط افراد و مؤسسات حرفه اي در عرصه تبلیغات، ساخته میشوند و فضا و زمان رسانه ها نیز براي پخش آنها به صورت رایگان یا با تخفیف بالا تخصیص مییابد.

تبليغات اینترنتی تعاملي

هر یك از مصرف كنندگانی كه دسترسی به رایانه و اینترنت داشته باشد میتواند از تبلیغات تعاملی بهره مند شود. آگهی ها از طریق صفحات وب و دیگر فنون و امكانات اینترنتی دریافت میشوند. در این حال، مصرف كننده میتواند به آگهی پاسخ دهد، آن را اصلاح كند، گسترش دهد، یا به آن بی اعتنایی كند. همانطور كه میبینیم، با انواع مختلفی از تبلیغات روبه روییم و تبلیغات، در واقع، صنعتی گسترده و برخوردار از تنوع بسیار است. همه انواع تبلیغات، نیاز به خلاقیت، پیام هاي اصیل و تأثیرگذار و از لحاظ راهبردي معنیدار و برخوردار از جاذبه هاي لازم در اجرا دارد.

گونه هایی از تبلیغات كه معرفی شدند، بخش عمدهاي از فعالیتهاي تبلیغاتی را شامل میشوند، اما ممكن است بتوان انواع دیگري از تبلیغات را نیز بر این فهرست افزود.

تعريف بازاريابي:

كاتلر در كتاب خود بازاريابي را اين گونه تعريف مي كند« بازاريابي فرايندي اجتماعي و مديريتي است كه به وسيله آن افراد و گروه ها از طريق توليد و مبادله كالا با يكديگر،به امر تامين نيازها و خواسته هاي خود اقدام مي كنند.

توسعه آميخته بازاريابی

پس از آنكه شركت، راهبردي عمومی رقابتی بازاریابی را برگزید، آماده است تا طرح ریزي جزئیات آمیخته بازاریابی را آغاز كند. آمیخته بازاریابی عبارت است از «مجموعه ابزارهاي تاكتیكی بازاریابی قابل كنترل كه شركت به كار میگیرد تا پاسخ موردنظر را در بازار هدف، ایجاد كند». آمیخته بازاریابی دربرگیرنده هر چیزي است كه شركت میتواند با استفاده از آن بر تقاضا براي محصول خود، تأثیر بگذارد. امكانات، متغیرها و ابزارهاي متعددي در این عرصه وجود دارد كه میتوان آنها را به چهار دسته، معروف به «چهارپی- »Ps1 دسته بندي كرد: محصول، قیمت، مكان، ارتقاء ترویج.

24 خرداد 1398 2:42 ب.ظ