انواع تبلیغات اینترنتی

در مقاله انواع تبلیغات اینترنتی باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که تبلیغات، امر پیچیدهای است، زیرا تبلیغ کنندگان فراوان و متفاوتی میکوشند تا به گونه های متفاوتی به مخاطبان، دسترسی پیدا کنند. گونه های مختلف تبلیغات را از نظر می گذرانیم.

تبلیغات اینترنتی نام تجاری Brand advertising

 رایج ترین و قابل مشاهده ترین نوع تبلیغات، تبلیغات ملی مصرف کننده است. نام دیگر آن، تبلیغات نام تجاری است که بر توسعه هویت و تصویر بلندمدت یک نام تجاری تأکید دارد. این نوع تبلیغات میکوشد تا تصویری برجسته از نام تجاری یک محصول، ارائه و گسترش دهد.

 تبلیغات اینترنتی خرده فروشی Retail advertising

تبلیغات اینترنتی خرده فروشی ، بر معرفی فروشگاه یا مکانی متمرکز است که انواع محصولات را میتوان از آنجا خرید یا خدمات معینی را ارایه میدهد. تبلیغات اینترنتی خرده فروشی، روی قیمت کالا، قابلیت دسترسی، مکان و ساعات کار فروشگاه تأکید دارد.

انواع تبلیغات اینترنتی

تبلیغات اینترنتی سیاسی

سیاست مداران برای ترغیب مردم به رأی دادن به آنان، از تبلیغات سیاسی استفاده میکنند و این امر، بخش مهمی از فرایند فعالیت های سیاسی در بسیاری از کشورهایی راتشکیل میدهد که اجازه تبلیغات انتخاباتی را به نامزدها میدهند. گرچه منبع مهمی برای ارتباط را رأی دهندگان است، لیکن انتقادات زیادی به این نوع تبلیغات وارد میشود، زیرا اعتقاد بر این است که تبلیغات سیاسی، بیشتر بر محو شکل و ظاهر قضایاست و نه موضوعات و واقعیت ها .

تبلیغات اینترنتی کتاب راهنما

نوع دیگری از تبلیغات که مردم برای پیدا کردن اطلاعات مربوط به خریدن کالاها یا استفاده از خدمات، به آن مراجعه میکنند، تبلیغات کتاب راهنماست. آشناترین شکل تبلیغات کتاب راهنما کتاب زرد  Yellow pages است، گرچه شکلهای متفاوت دیگری هم دارد

تبلیغات پاسخ مستقیم

تبلیغات از این نوع را میتوان با استفاده از هر رسانه تبلیغی انجام داد که پست مستقیم یکی از آنهاست، اما پیام با آنچه که در تبلیغات ملی یا خرده فروشی وجود دارد، متفاوت است. پیام در تبلیغات پاسخ مستقیم میکوشد تا خرید مستقیم را برانگیزد. در این حال، مصرف کننده میتواند با تلفن یا پست، پاسخ دهد تا محصول به طور مستقیم و از طریق پست یا روش های دیگر به مصرف کننده تحویل شود.

 تبلیغات پیشه- به پیشه

این نوع تبلیغات شامل پیامهایی است که به سوی خردهفروشان، عمدهفروشان و توزیع کنندگان، همچنین خریداران صنعتی و افراد حرفهای نظیر حقوق دانان و پزشکان هدایت میشوند. اکثر آگهی های مربوط به تبلیغات پیشه به پیشه در نشریات تخصصی، حرفهای و تجاری چاپ میشوند. از این نوع تبلیغات،گاهی با عناوین تبلیغات شغل به شغل، تبلیغات شرکت به شرکت، تبلیغات کسب و کار به کسب و کار و تبلیغات تجارت به تجارت نیز یاد میشود.

تبلیغات موسسه ای

پیامهای این نوع تبلیغات، متمرکز بر ایجاد هویت برای شرکت یا به دست آوردن افکار عمومی، هماهنگ با دیدگاه شرکت است 

تبلیغات خدمات عمومی

این نوع تبلیغات PSA درصدد انتقال یک پیام به نفع یک آرمان نیک، نظیر پرهیز از تخریب محیط زیست، بدرفتاری نکردن با کودکان، حمایت از بیماران تالاسمی و امثال آن است. این آگهی ها معمولاً به طور رایگان توسط افراد و مؤسسات حرفه ای در عرصه تبلیغات، ساخته میشوند و فضا و زمان رسانه ها نیز برای پخش آنها به صورت رایگان یا با تخفیف بالا تخصیص مییابد.

تبلیغات اینترنتی تعاملی

هر یک از مصرف کنندگانی که دسترسی به رایانه و اینترنت داشته باشد میتواند از تبلیغات تعاملی بهره مند شود. آگهی ها از طریق صفحات وب و دیگر فنون و امکانات اینترنتی دریافت میشوند. در این حال، مصرف کننده میتواند به آگهی پاسخ دهد، آن را اصلاح کند، گسترش دهد، یا به آن بی اعتنایی کند. همانطور که میبینیم، با انواع مختلفی از تبلیغات روبه روییم و تبلیغات، در واقع، صنعتی گسترده و برخوردار از تنوع بسیار است. همه انواع تبلیغات، نیاز به خلاقیت، پیام های اصیل و تأثیرگذار و از لحاظ راهبردی معنیدار و برخوردار از جاذبه های لازم در اجرا دارد.

گونه هایی از تبلیغات که معرفی شدند، بخش عمدهای از فعالیتهای تبلیغاتی را شامل میشوند، اما ممکن است بتوان انواع دیگری از تبلیغات را نیز بر این فهرست افزود.

تعریف بازاریابی:

کاتلر در کتاب خود بازاریابی را این گونه تعریف می کند« بازاریابی فرایندی اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر،به امر تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند.

توسعه آمیخته بازاریابی

پس از آنکه شرکت، راهبردی عمومی رقابتی بازاریابی را برگزید، آماده است تا طرح ریزی جزئیات آمیخته بازاریابی را آغاز کند. آمیخته بازاریابی عبارت است از «مجموعه ابزارهای تاکتیکی بازاریابی قابل کنترل که شرکت به کار میگیرد تا پاسخ موردنظر را در بازار هدف، ایجاد کند». آمیخته بازاریابی دربرگیرنده هر چیزی است که شرکت میتواند با استفاده از آن بر تقاضا برای محصول خود، تأثیر بگذارد. امکانات، متغیرها و ابزارهای متعددی در این عرصه وجود دارد که میتوان آنها را به چهار دسته، معروف به «چهارپی- »Ps1 دسته بندی کرد: محصول، قیمت، مکان، ارتقاء ترویج.

خرداد 24, 1398 2:42 ب.ظ