تبلیغ اینترنتی

اینترنت سامانه ای جهانی از شبکه های رایانه ای به هم پیوسته است که ابزاری راحت و ارزان برای شرکت ها به منظور تبلیغ و ارتباط با مشتریان فراهم می کند و از این نوع تبلیغ به عنوان تبلیغ اینترنتی یاد میشود  ،تبلیغ اینترنتی زیرا امروزه دسترسی به اینترنت بسیار آسان است، تعداد کاربران آن، روز به روز نوعی تبلیغ دیجیتالی است که در فعالیتهای بازاریابی، بسیارحایز اهمیت میباشد، در حال زیاد شدن هستند و در شرایط کنونی به یک مدل کسبوکار عمومی و غالب تبدیل شده است  ولی از آنجا که تبلیغات طبقه بندی شده اینترنتی، پتانسیل تجاری بالایی دارند، حوزه تبلیغات طبقه بندی شده اینترنتی هدفی برای پست های الکترونیک ناخواسته است و این یکی از بزرگترین عواملی است که از توسعه تبلیغ اینترنتی جلوگیری کرده است.

تبلیغ اینترنتی

تبلیغات اینترنتی

همکاران در سال 2015 به مطالعه فرایند خرید بر اساس تبلیغات اینترنتی پرداختند و بیان کردند که تبیلغات اینترنتی در حال تأثیرگذاری بر تصمیم خرید مشتری هستند. در سال های اخیر با افزایش کاربران اینترنت در ایران فرصت مناسبی برای شرکت ها به وجود آمده است تا با بهره گیری از این روش نوین در کنار روشهای سنتی بازاریابی، علاوه بر افزایش سهم خود از بازار، شناخت مشتریان از محصولات خود را افزایش داده و نام تجاری شرکت را بهبود بخشند  .ارتقا و افزایش توان شبکه اینترنت کشور در چند سال گذشته، موجب شده است که بسیاری از امور از جمله خرید و فروش و تجارت الکترونیکی و اینترنتی در ایران با رشد چشمگیر 80 درصدی مواجه شود  ،10 مورخ: .1395/9/3 امروزه تبلیغات اینترنتی به طور گستردهای برای ارتقای میزان فروش محصولات و خدمات، به وسیله شرکتها و تبلیغ کنندگان به کار گرفته میشود  ،نتایج تحقیقات کرکوا 8 و همکاران در سال 2015 حاکی از آن است که اگر چه کیفیت پایین وب ممکن است منجر به کاهش میزان فروش و همچنین کم شدن تعداد تکرار بازدید از یک وبگاه شود، اما مشتریان، چشمانداز مثبتی نسبت به تبلیغ اینترنتی دارند و وفاداری مشتری میتواند یک عامل کلیدی برای فروش اینترنتی باشد بسیار واضح و مبرهن است، مشتریانی که طرز فکر مثبتتری نسبت به فرایند تبلیغات دارند. به وسیله تبلیغات اینترنتی نیز بیشتر متقاعد میشوند درک ایـن موضوع که یک مشتری چگونه تبلیغ اینترنتی را دریافت میکند یا نسبت به آن واکنش میدهد و چه عواملی بر طرز فکر و واکنش او نسبت بـه محصـولات و خدمات تبلیغ شده به صورت اینترنتی تأثیر میگذارد، بسیار مهم است.

تیر 27, 1398 8:41 ب.ظ