تبلیغ اینترنتی

اینترنت سامانه اي جهانی از شبکه هاي رایانه اي به هم پیوسته است که ابزاري راحت و ارزان براي شرکت ها به منظور تبلیغ و ارتباط با مشتریان فراهم می کند و از این نوع تبلیغ به عنوان تبلیغ اینترنتی یاد میشود  ،تبلیغ اینترنتی زیرا امروزه دسترسی به اینترنت بسیار آسان است، تعداد کاربران آن، روز به روز نوعی تبلیغ دیجیتالی است که در فعالیتهاي بازاریابی، بسیارحایز اهمیت میباشد، در حال زیاد شدن هستند و در شرایط کنونی به یک مدل کسبوکار عمومی و غالب تبدیل شده است  ولی از آنجا که تبلیغات طبقه بندي شده اینترنتی، پتانسیل تجاري بالایی دارند، حوزه تبلیغات طبقه بندي شده اینترنتی هدفی براي پست هاي الکترونیک ناخواسته است و این یکی از بزرگترین عواملی است که از توسعه تبلیغ اینترنتی جلوگیري کرده است.

تبلیغ اینترنتی

تبلیغات اینترنتی

همکاران در سال 2015 به مطالعه فرایند خرید بر اساس تبلیغات اینترنتی پرداختند و بیان کردند که تبیلغات اینترنتی در حال تأثیرگذاري بر تصمیم خرید مشتري هستند. در سال هاي اخیر با افزایش کاربران اینترنت در ایران فرصت مناسبی براي شرکت ها به وجود آمده است تا با بهره گیري از این روش نوین در کنار روشهاي سنتی بازاریابی، علاوه بر افزایش سهم خود از بازار، شناخت مشتریان از محصولات خود را افزایش داده و نام تجاري شرکت را بهبود بخشند  .ارتقا و افزایش توان شبکه اینترنت کشور در چند سال گذشته، موجب شده است که بسیاري از امور از جمله خرید و فروش و تجارت الکترونیکی و اینترنتی در ایران با رشد چشمگیر 80 درصدي مواجه شود  ،10 مورخ: .1395/9/3 امروزه تبلیغات اینترنتی به طور گستردهاي براي ارتقاي میزان فروش محصولات و خدمات، به وسیله شرکتها و تبلیغ کنندگان به کار گرفته میشود  ،نتایج تحقیقات کرکوا 8 و همکاران در سال 2015 حاکی از آن است که اگر چه کیفیت پایین وب ممکن است منجر به کاهش میزان فروش و همچنین کم شدن تعداد تکرار بازدید از یک وبگاه شود، اما مشتریان، چشمانداز مثبتی نسبت به تبلیغ اینترنتی دارند و وفاداري مشتري میتواند یک عامل کلیدي براي فروش اینترنتی باشد بسیار واضح و مبرهن است، مشتریانی که طرز فکر مثبتتري نسبت به فرایند تبلیغات دارند. به وسیله تبلیغات اینترنتی نیز بیشتر متقاعد میشوند درك ایـن موضوع که یک مشتري چگونه تبلیغ اینترنتی را دریافت میکند یا نسبت به آن واکنش میدهد و چه عواملی بر طرز فکر و واکنش او نسبت بـه محصـولات و خدمات تبلیغ شده به صورت اینترنتی تأثیر میگذارد، بسیار مهم است.

27 تیر 1398 8:41 ب.ظ