درج آگهی تبلیغاتی اینترنتی

درج آگهی رایگان تبلیغاتی اینترنتی از موضع آنچه که آگهی در پی رسیدن به آن است، این طبقه بندی ها را خواهیم داشت :

 • ـ آگهی برای شهرت و خوشنامی محصول، به منظور فروش کالا یا خدمات.
 • ـ آگهی نهادی، به منظور دستیابی به اهدافی دیگر، مانند فروش یک نظر یا اندیشه. آگهـی نهادی به سه شکل نمایان میشود
 1. آگهی نهادی حمایتی، برای فروش ایده حمایت از تولیدکننده یا خرده فـروش، بـه دلایلی غیر از شایستگی های خاص خود محصول.
 2. آگهی نهادی روابط عمومی، به منظور شهرت یـا بهتـر کـردن وجهـۀ مؤسـسه یـا تجارتخانه.
 3. آگهی نهادی خدمات عمومی، برای ارتقا و اشاعۀ آرمانهایی که به نفع عموم بـوده،و مورد اختلاف نیستند

درج آگهی تبلیغاتی اینترنتی

یکی از طبقه بندی های تبلیغات بر اساس سبک و روش آنهاست:

 • ـ کنش مستقیم یا »سخت فروش«، که در آن درخواست مستقیم از مخاطب وجـود دارد که به آن کنش انگیزاننده تعرضی نیز گفته میشود.
 • ـ کنش غیرمستقیم یا »نرم فروش« که بیشتر بـه حـالات ) و نـه درخواسـت مـستقیم از (مخاطب تکیه میشود و به آن کنش پیشنهادی زیرکانه نیز گفته میشود ) کوک، .(90 :1378 آگهی را میتوان براساس نوع رسانه ای که برای انتقال پیام از آن اسـتفاده مـیشـود نیـز طبقه بندی کرد:


نوع رسانه ای که برای انتقال پیام از آن اسـتفاده مـیشـود نیـز طبقه بندی کرد

 • ـ آگهی رادیویی
 • ـ آگهی تلویزیونی و مانند آن.

 

آگهی بر مبنای تقسیمات جغرافیایی نیز طبقه بندی میشود:

 • ـ آگهی در کشور، تمجید و ارتقای یک محصول یا نوعی از خدمات در تمامی بازارهای عمده است. آگهی کشوری، رسانه های ملی همچون شبکه تلویزیونی یـا رادیـویی و مجلـه هـای سراسری و نیز رسانه های منطقه ای و محلی را به کار میگیرد.
 • ـ آگهی منطقه ای، به محدوده جغرافیـایی کـاملاً مـشخص، بـا علاقـه هـا و سـلیقه هـای اقتصادی مشترک، اشاره دارد.
 • ـ آگهی محلی، با آگهی بنگاه خرده فروشی در رسانه هـایی کـه بیـشتر بـا اشـخاص مقـیم در شهری که بنگاه مورد نظر در آنجا واقع شده، سر و کـار دارد. ماننـد آگهـی روزنامـه بـرای فروشگاه مواد غذایی یا رستوران