درج آگهی تبلیغاتی اینترنتی

درج آگهی تبلیغاتی اینترنتی از موضع آنچه که آگهی در پی رسیدن به آن است، این طبقه بندي ها را خواهیم داشت :

 • ـ آگهی براي شهرت و خوشنامی محصول، به منظور فروش کالا یا خدمات.
 • ـ آگهی نهادي، به منظور دستیابی به اهدافی دیگر، مانند فروش یک نظر یا اندیشه. آگهـی نهادي به سه شکل نمایان میشود
 1. آگهی نهادي حمایتی، براي فروش ایده حمایت از تولیدکننده یا خرده فـروش، بـه دلایلی غیر از شایستگی هاي خاص خود محصول.
 2. آگهی نهادي روابط عمومی، به منظور شهرت یـا بهتـر کـردن وجهـۀ مؤسـسه یـا تجارتخانه.
 3. آگهی نهادي خدمات عمومی، براي ارتقا و اشاعۀ آرمانهایی که به نفع عموم بـوده،و مورد اختلاف نیستند

درج آگهی تبلیغاتی اینترنتی

یکی از طبقه بندي هاي تبلیغات بر اساس سبک و روش آنهاست:

 • ـ کنش مستقیم یا »سخت فروش«، که در آن درخواست مستقیم از مخاطب وجـود دارد که به آن کنش انگیزاننده تعرضی نیز گفته میشود.
 • ـ کنش غیرمستقیم یا »نرم فروش« که بیشتر بـه حـالات ) و نـه درخواسـت مـستقیم از (مخاطب تکیه میشود و به آن کنش پیشنهادي زیرکانه نیز گفته میشود ) کوك، .(90 :1378 آگهی را میتوان براساس نوع رسانه اي که براي انتقال پیام از آن اسـتفاده مـیشـود نیـز طبقه بندي کرد:


نوع رسانه اي که براي انتقال پیام از آن اسـتفاده مـیشـود نیـز طبقه بندي کرد

 • ـ آگهی رادیویی
 • ـ آگهی تلویزیونی و مانند آن.

 

آگهی بر مبناي تقسیمات جغرافیایی نیز طبقه بندي میشود:

 • ـ آگهی در کشور، تمجید و ارتقاي یک محصول یا نوعی از خدمات در تمامی بازارهاي عمده است. آگهی کشوري، رسانه هاي ملی همچون شبکه تلویزیونی یـا رادیـویی و مجلـه هـاي سراسري و نیز رسانه هاي منطقه اي و محلی را به کار میگیرد.
 • ـ آگهی منطقه اي، به محدوده جغرافیـایی کـاملاً مـشخص، بـا علاقـه هـا و سـلیقه هـاي اقتصادي مشترك، اشاره دارد.
 • ـ آگهی محلی، با آگهی بنگاه خرده فروشی در رسانه هـایی کـه بیـشتر بـا اشـخاص مقـیم در شهري که بنگاه مورد نظر در آنجا واقع شده، سر و کـار دارد. ماننـد آگهـی روزنامـه بـراي فروشگاه مواد غذایی یا رستوران